فصلنامه علوم مدیریت ایران (JIAMS) - اخبار و اعلانات