نویسنده = غلامعلی طبرسا
سلامت روحی-روانی کارکنان

دوره 14، شماره 56، دی 1398، صفحه 25-52

آرمین گلچین؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ غلامعلی طبرسا


تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد

دوره 9، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 97-124

اکرم هادی زاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم طهرانی