نویسنده = غلامعلی طبرسا
سلامت روحی-روانی کارکنان

دوره 14، شماره 56، دی 1398

آرمین گلچین؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ غلامعلی طبرسا


تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد

دوره 9، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 97-124

اکرم هادی زاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم طهرانی