سلامت روحی-روانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل ساختاری سلامت روحی-روانی کارکنان در صنعت پرداخت الکترونیک در ایران و معرفی ابزاری برای سنجش این سازه است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در فاز کیفی، داده‌ها ازطریق مصاحبه با کارکنان چهار شرکت فعال در صنعت پرداخت الکترونیک جمع­آوری و تحلیل تم شدند. در طراحی پرسشنامه­ تحقیق،از نتایج مصاحبه و نیز پرسشنامه های استاندارد در حوزه سلامت روحی- روانی کارکنان،استفاده کردیم. پرسشنامه­ در میان نمونه 318 نفری توزیع و   گردآوری شد و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل شدند. در نتیجه، مدل ساختاری سازه تحقیق شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که سلامت روحی-روانی کارکنان از 5 بعد تشکیل می‌شود که عبارتند از: سلامت روحی-روانی مبتنی بر کار، سلامت  روحی-روانی ذهنی، سلامت روان‌شناختی، سلامت روحی-روانی مبتنی بر خانواده و سلامت روحی- روانی مبتنی بر سلامت جسمی. در نهایت، موارد متمایز کننده ابزار اندازه­گیری پیشنهاد شده در این پژوهش، و سایر ابزارهای موجود، بررسی و تحلیل شدند.
واژگان کلیدی: سلامت روحی-روانی کارکنان، مدل ساختاری، ابعاد سلامت روحی- روانی کارکنان، سنجه اندازه­گیری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employees' s well-being: Developing a Scale

نویسندگان [English]

  • Armin Golchin 1
  • Akram Hadizade Moghadam 2
  • Tayebe Amirkhani 3
  • Golam-Ali Tabarsa 4
چکیده [English]

Developing the structural model for employees' well-being is the main purpose of this research. The statistical population of the research is Iran’s E-payment industry.  We used a mixed method  to introduce an instrument for measuring the research construct. At the first step, we collected data through the semi-structure interviews with the employees of four companies working in e-payment industry. Then, we designed a questionnaire derived from standard questionnaires of employees well-being and the thematic analysis of interviews. The sample of this research consists of 318 employees of e-payment industry selected based on a random sampling. Exploratory factor analysis was the main method for analyzing quantitative data. The findings of the research show that the scale of employees' well-being consists of five dimensions: work well-being; subjective well-being, psychological well-being, family-based well-being and physical health well-being. Finally, we examined the distinctive dimensions of the well-being scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "employees' well-being"
  • " Structural model‎"
  • "Dimensions of employees' well-being"
  • "Scale of employees' well-being"