کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین ناب- سبز
تعداد مقالات: 1
1. الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 1-24

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری