تفکیک شرکت های موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (FAHP – TOPSIS) در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

روش های رایج تفکیک و رتبه بندی بنگاﻩها در بورس تهران، از قابلیت اتکاء کمی برخوردار هستند و نتایج حاصل از آنها فاقد اعتبار می باشند. هدف از این مقاله ارائه مدلی ترکیبی برای تصمیم گیری است که عملکرد مالی شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داده و روشی بهینه در حل مسئله رتبه بندی ارائه نماید. رویکرد مطرح شده بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک الویت بندی با تشابه به راﻩحل ایدﻩآل است؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی در تعیین وزن و اهمیت معیارها (نسبت های مالی) مورد استفاده قرار می گیرد و رتبه بندی نهایی بنگاﻩها با استفاده از اوزان و ارزش مقداری نسبت های مالی، به وسیله تکنیک الویت بندی با تشابه به راﻩحل ایدﻩآل انجام می شود. این رویکرد ترکیبی در رتبه بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران (30 شرکت)، با استفاده از جداول و صورتهای مالی آنها در بازه زمانی 1380 تا 1386 بکار گرفته شد. همچنین نتایج حاصل از رویکرد ترکیبی با هر یک از دو تکنیک (ذکر شده در بالا) بطور جداگانه مورد مقایسه قرار گرفت؛ در نتیجه برتری و توان بالاتر رویکرد ترکیبی اثبات شد. با توجه به توان بالاتر این رویکرد، نتیجه حاصل از این پژوهش برای سرمایه گذاران بسیار راهگشا خواهد بود. شرکت ها نیز می توانند جایگاه خود را در صنعت به درستی تشخیص دهند و استراتژی های لازم را جهت حفظ یا بهبود آن بکار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distinguishing Successful and Unsuccessful Firms In Tehran Stock Exchange: Using Compound Approach (FAHP – TOPSIS)

چکیده [English]

This study tends to present a decision making model for evaluating the companies’ financial performance and providing the optimum way for Ranking them in Tehran stock market using financial ratios. The considered approach is based on “Fuzzy Analytical Hierarchy Process” and “Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution”. Fuzzy Analytical Hierarchy Process is used in determining the weights of the criteria (financial ratios) and then the final ranking is performed using these weights and Technique for order preference by similarity to ideal solution. This compound method is applied in ranking and evaluating the financial performance of 30 firms in cement industry in Tehran stock exchange based on their financial tables during the years 2002 to 2008. The compound method and the result obtained from it, was compared with the results gained from each separate technique (mentioned above) and the superiority of compound method is proved. The results will be helpful for investors and also the firms who want to gain more insight about their stand point in industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)
  • Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
  • Combination of Fuzzy Analytical Hierarchy Process & Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (FAHP – TOPSIS)
معصومه دانش شکیب صفر فضلی (1388) تفکیک شرکت های موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (FAHP – TOPSIS) در بورس اوراق بهادار تهران سال چهارم (شماره 15), 87-117