ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور

چکیده

هدف این مطالعه موردی، شناسایی تأثیر ویژگی¬های درونی یک سازمان بر طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری می¬باشد. ویژگی¬های سازمان مورد مطالعه عبارتند از: رسمیت پایین، برخورداری از رشد سریع، وجود کارکنان دانش¬محور، و برخورداری از مالکان و مدیران مشترک. در این تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تم بر روی داده¬های حاصل از مصاحبه¬های نیمه-ساختاریافته، روش¬های مناسب اجرای هر گام از برنامه جانشین¬پروری و ملاحظات پیاده¬سازی این برنامه در هر گام، بر اساس ویژگی¬های خاص این شرکت، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس پیشنهادهای نظری اولیه¬ای برای تحقیقات آتی ارائه شده است تا بتوان با استفاده از آنها، روش¬های مناسب اجرای هر گام از برنامه¬ جانشین¬پروری و نیز ملاحظات پیاده¬سازی ناشی از شرایط سازمانی را در شرایط مشابه شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and implementation of an effective succession planning in an organization with low formality and knowledge workers

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify how internal characteristics of an Iranian organization impact designing and implementation of an effective succession planning. Characteristics of the organization were low formality, rapid growth, working with knowledge workers, and being managed by the owners of the company. Using the “theme analysis” method on data collected from semi-structured interviews, and based on the characteristics of this organization, proper methods and other considerations for the implementation of each step of succession planning were analyzed. Some primary theoretical propositions have been developed for future research to identify the proper methods of implementing succession planning steps in similar conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • برنامه¬ریزی جانشین¬پروری
  • رسمیت پایین
  • رشد سریع سازمان
  • مدیران و مالکان مشترک
  • کارکنان دانش¬محور
  • امکان¬سنجی اجرای برنامه
نغمه السادات کرباسی سید بابک علوی (1390) ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور سال 6 (شماره 22), 27-63