تبیین سرمایه‏ی اجتماعی به عنوان اهرمی کلیدی در ارتقای اثربخشی تیمی

چکیده

استفاده از تیم¬ در سازمان‏ها به منظور بهره¬مندی از هم¬افزایی موجود در کار تیمی و همچنین ایجاد ظرفیت جهت تطبیق هرچه بهتر سازمان با محیط، روندی است که در دو دهه‏ی اخیر شتاب فزاینده‏ای به خود گرفته است. روندی که ضرورت پرداختن به پویایی¬های تیمی و انجام پژوهش‏هایی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی تیم¬ها را بیش از پیش تبیین می‏کند. پژوهش حاضر به ارائه‏ی مدلی در راستای تبیین عوامل ارتقادهنده‏ی اثربخشی تیمی می‏پردازد که عبارتند از متغیرهای کلیدی حمایت ¬سازمانی ادراک‏شده، رفتارهای شهروندی سازمانی و سرمایه‏ی اجتماعی. در این راستا روابط میان متغیرهای ذکر‏شده در قالب مدلی مفهومی ارائه و به صورت هم‏زمان آزمون شد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه است و جامعه‏ی آماری کارکنان شرکت مخابرات هستند. یافته¬ها حاکی از برازش مناسب مدل¬های اندازه¬گیری و مدل ساختاری پژوهش است و کلیه‏ی روابط مفروض در مدل به جز رابطه‏ی بین متغیرهای حمایت سازمانی ادراک‏شده و سرمایه‏ی اجتماعی معنادارند. مدل برازش¬شده می¬تواند راهنمای مناسبی برای اقدام مدیران در جهت ارتقای اثربخشی تیمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital as the key lever in improving team effectiveness

چکیده [English]

increased in the recent decades. This trend justifies the need for focusing on team dynamics and also on the key factors affecting team effectiveness. This study tends to introduce a model including perceived organizational support (POS), organizational citizenship behavior (OCB) and social capital, which improve team effectiveness. A conceptual model was constructed and the relationships between the variables were tested. Structural equation modeling (SEM), “SPSS” and “LISREL” software have been used to analyze the data collected through questionnaire. Results confirm the appropriateness of the suggested structural and measurement models and except the relationship between POS and social capital, all the assumed relationships in the structural model are statistically significant. The proposed model can be used as a guideline for executives who plan to improve team effectiveness in their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team effectiveness
  • Organizational citizenship behavior
  • perceived organizational support
  • Social capital
میلاد بختی* آرین قلی‏پور** (1390) تبیین سرمایه‏ی اجتماعی به عنوان اهرمی کلیدی در ارتقای اثربخشی تیمی سال 6 (شماره 22), 61-78