بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت

چکیده

امروزه مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی‌سازی و شخصی‌سازی را به مشتریان خود ارائه نمایند. در این تحقیق عوامل موثر در طراحی اجزای مدل کسب و کار در حوزه مدیریت زیرساخت و محصول تجارت همراه با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این عوامل که با روش کیفی فراتلفیق استخراج شده اند از جمله مهم ترین آنها در بلوک مدیریت زیرساخت و مولفه پیکربندی ارزش شامل مدیریت شبکه، مدیریت فناوری، در مولفه قابلیت شامل یکپارچگی در سطح داده، یکپارچگی در سطح سرویس، یکپارچگی در ساختار ارائه سرویس، پشتیبانی از استانداردهای جهانی، امنیت و در مولفه شراکت شامل مزیت رقابتی شرکای فعال، تقسیم نقش ها و مسئولیت ها در شبکه ارزش، مدل حاکمیت، پشتیبانی رگولاتوری، تناسب در سرویس های دریافت شده با قراردادهای منعقد شده می باشد. برای تائید و صحه‌گذاری عوامل شناسایی شده آزمون میانگین یک جامعه آماری، تحلیل واریانس درون‌گروهی، تحلیل هم‌بستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفته است. همانگونه که از تحلیل روابط بین متغیرها استنباط می‌گردد، در عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه بین ابعاد مورد نظر در مدل یعنی مدیریت زیرساخت به عنوان متغیر مستقل با بعد محصول به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت وجود دارد. در صورتی که بازیگران اصلی تجارت همراه مکانیزم‌های تعاملاتی مناسبی را با یکدیگر برقرار سازند، ضمن بهره‌مندی از قابلیت‌های یکدیگر می توانند کارایی زنجیره ارزش خود را نیز افزایش دهند. قابلیت های شرکاء بر پایه مزیت رقابتی آنها در شبکه ارزش اهمیت بیشتری می یابد و متناسب با آن باید نقش ها و مسئولیت های مناسبی در شبکه ارزش به آنها تخصیص یابد. با توجه به گستره فناوری های مورد استفاده در تجارت همراه مدیریت و طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه‌ای مناسب برای پشتیابی از استانداردهای مختلف، در عملکرد تجارت همراه تاثیر گذار به سزایی خواهد داشت. امنیت به عنوان یک رکن کلیدی در جلب اعتماد کاربران در استفاده از ابزار همراه تاثیر به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Mobile Commerce Business Model in Infrastructure management: Osterwalder Business Model Ontology Approach

چکیده [English]

Today we need making use of mobile business models with covering all mobile commerce features. mobile business models have value for customers When reflect mobile value proposition such as ubiquity, convenience, localization, and personalization .In this study we consideration effective factors in designing infrastructure management and product section of mobile business models.
Consequently we endorse infrastructure management and product in mobile commerce business models. In this manner with Meta synthesis approach factors extract. We use T test, Bonferroni-test, correlation analysis and regression analysis for approving extracted factors. Result of this research shows that infrastructures factors have positive effect on product factors in mobile commerce business models.
This study will be applicable for actors in mobile commerce value network consist of banks, operators, value added service providers and et al.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business model
  • infrastructure management
  • value proposition
  • key activities
  • partnership
  • value configuration
[1]      Mobile bankig overview,2009.
[2]      Faber, E. et al (2003). Designing business models formobile ICT services. 16th Bled Electronic Commerce Conference eTransformation. Bled, Slovenia: Telematica Instituut, Postbus 589, 7500 AN Enschede.
[3]       Ayadi, A. (2004). Value Creation in Mobile Banking.
[4]       Anckar, B, N. E. (2003). Mobility: The Basis for Value Creation in Mobile Commerce. Finland: Akademi University.
[5]       Paavilainen, J. (2002). Mobile business strategy underestanding the technology and oppourtunities. England: Wireless press.
[6]       Faber, E, Timber. Haaker. (2004). Balancing Requirements For Customer Value Of Mobile Services. 17th Bled eCommerce Conference eGlobal, Bled, Slovenia, Netherlands.
[7]       Bouwman, H, E. F. (2005). Designing business models for mobile service bundles.. Netherland: Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management . 
[8]       Henny de Vos, T. H. (2008). Consumer Value of Context Aware and Location Based Mobile Services. 21st Bled eConference eCollaboration:Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction, Bled, Slovenia Netherlands: Telematica Institut.(pp. 50-63).
[9]        de Reuver, M, H. B. (2008). Capturing Value from Mobile Business Models:. 21st Bled eConference:eCollaboration:Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction,. Bled, Slovenia(pp. 103-114).
[10]           Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in design science approach. UNIVERSITE DE LAUSANNE.
[11]           Osterwalder, A. (2001). An e-Business Model Ontology for the Creation of New Management Software Tools and IS Requirement Engineering.. Université de Lausanne.
[12]           Tiwari, R, S. B. (2005). Mobile commerce Prospect: A strategic analysis of opportiunities in banking sector. Hamburg University.
[13]           Sadeh, N. (2002). M commerce, technologies, services and business models. Canada: wiley computer publishing.
[14]Chenail J R., 2010, Clients’ Experiences of Couple and Family Therapy: A Qualitative Metasynthesis, Idaho State University.
[15]  D Ruver, M, Haaker , T.(2009), Designing a viable Business model for Context-aware mobile daata services.
[16]   Mirella Kleijnen  et al, (2007), An assessment of value creation in mobile service delivery and the moderating role of time consciousness, Faculty of Economics and Business Administration, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands, Journal of Retailing Volume 83, Issue 1, (pp. 3346).
[17]   Marianna Sigala, (2006), Mass customisation implementation models and customer value in mobile phones services: Preliminary findings from Greece, Managing Service Quality, Vol. 16 Iss: 4, (pp.395 - 420).
[18]  Varshney, U. (2008). "Business models for mobile commerce services: requrements ,design and the future". Georgia State University: IEEE.
[19]  Key Pousttchi, M. S. (2007). "Analyzing the Elements of the Business Model for Mobile Payment". Sixth International Conference on the Management of Mobile Business, Germany: University of Augsburg.
[20]  S. Panis et al. (2001). "Mobile commerce service senarios and related business models". Cyprus Telecommunications Authority. Nikosia, Cyprus: Cyprus Telecommunications Authority, Nikosia, Cyprus.
[21]  S Consolvo et al. C. (2005). "Location Disclosure to Social Relations": CHI. Portland, Oregon, USA: Intel Research Seattle(pp. 81-91).
[22]  Yoris A. Au a, R. J. (2008). "The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application". Electronic Commerce Research and Applications , (PP.141–164).
[23] جاودان, م .(1386). ارائه چارچوبی جهت ارزیابی مدل‌های کسب و کار سیار فراهم کننده محتوا
 [24]  فتحیان, م.(1386)نقش بانکداری سیار در ارائه راه حل‌های پرداخت مورد نیاز مدل‌های کسب و کار سیار.