ادراک حسابرسان از رهبری مورد اعتماد و فرهنگ اخلاق محور بر رفتارهای کاهنده ی کیفیت حسابرسی

چکیده

رفتارهای غیر حرف های به شکست های تجاری و رسوایی های مالی متعددی منجر شده است؛ کهدر این میان حسابرسان مستقل صورت های مالی چنین شرکت هایی به خاطر قصور در کشف یاگزارش اشتباه ها و تقلب هایی که منجر به چنین رسوایی هایی شده است، مورد سرزنش و انتقاد قرارمیگیرند. در این پژوهش رابطه بین رهبری مورد اعتماد و فرهنگ سازمانی اخلاق محور با رفتارهایکاهنده کیفیت حسابرسی مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه حسابرساناجرایی در سطح ارشد و سرپرست شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانو سازمان حسابرسی می باشند. داده های حاصل از پرسش نامه های پژوهش با استفاده از ضریبهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل ازآزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تحت تاثیر شیوهرهبری و فرهنگ سازمانی اخلاق محور و فرهنگ سازمانی اخلاق محور تحت تاثیر سبک رهبریموسسات حسابرسی قرار می گیرد. بنابراین ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی اخلاق محور ضرورتیاجتناب ناپذیر برای موسسات حسابرسی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Auditors Perception of Authentic Leadership and Ethical Organizational Culture on Reduced Audit Quality Practices

چکیده [English]

Recently, unprofessional behaviors resulted in many financial scandals and business failures. Many individuals blamed external auditors for failing to detect and report errors and fraud that led to the failures. This study examines the relationship between authentic leadership and ethical organizational culture with reduced audit quality practices. Questionnaire was distributed among all senior auditors employed in the auditing organizations and Iran Association of Certified Public Accounting. Findings of the research show that the poor authentic leadership and ethical organizational culture negatively affected audit quality practices and ethical organizational culture is affected by authentic leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit quality reduced practices
  • authentic leadership theory
  • ethical organizational culture
  • unprofessional behavior
اعتمادی، ح و رحمانی، ح. ( 1388 ). بررسی تجربی اخلاق در مدیریت سود. فصلنامه اخلاق در علوم.89-79 ، و فن آوری، شماره های 3و 4اعتمادی، ح، فرزانی، غلامی حسین آباد،ر، و ناظمی اردکانی، م.( 1389 ). بررسی تاثیر ارزشهای اخلاق، شرکتی بر درک مدیریت سود. فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری، شماره های 3و 4.45-35فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 25 ، بهار 139120دفت، ریچاردال. تئوری و طراحی سازمان. جلد دوم. چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی..651-648 ، تهران، 1385.82- 71، سرلک، ن.( 1387 ). اخلاق حسابداری فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری، شمار ههای 1و 2عرب صالحی، م. کاظمی، ج. و ذولفعلی زاده، م.( 1390 ). بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت، حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی. مجله دانش حسابداری، شماره 5.147- 127قراملکی، ف.( 1382 ). اخلاق حرفه ای. چاپ اول، انتشارات مولف.کمیته فنی سازمان حسابرسی.( 1385 ). آیین رفتار حرف های، چاپ ششم، انتشارات سازمان حسابرسی.مقیمی، س.( 1387 ). اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد. مجله فرهنگ مدیریت، سال.87- ششم، شماره هفدهم، 63مهرانی، س.( 1379 ). تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی.رساله دکتری. دانشگاه تهران.هس مر، ال تی، ( 1382 ): اخلاق در مدیریت، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، دفترپژوهش های فرهنگی.Alderman, C. & Deitrick, J.(1982). Auditors perceptions of time budgetpressures and premature sign-offs: A replication and extension.Auditing": A Journal of practice & Theory, Vol 7, 53-68.Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa. F. O., Luthans, F., & May, D.R.(2004). Unlocing the mask: A look at the process by whichauthentic leaders impact follower attitudes and behaviors.Leadership Qurterly, vol, 15, 801-823.Bruce J. Avolio, William L. Gardner, & Fred O. Walumbwa,(2007),Authentic Leadership Questionnaire.Chan, A., Hannah, S., & Gardner, W. (2005). Veritable authenticleadership: Emergence, functioning, and impacts, Monographs inleadership and management, Vol.3, 3-41.Claudia. P, Jenny Sarah. W ,Bernhard. S & Susanne. B.(2011). AuthenticLeadership: An Empirical Test of Its Antecedents,Consequences, and Mediating Mechanisms. Journal of BusinessEthics, 97(1), 1–8.Cooper, Scandura, T., & Schriesheim, C. (2006). Looking forward bylearning fromour past: potential challenges to developingauthentic leadership theory and authentic leaders. The LeadershipQuarterly, vol 16, 475-493.ادراک حسابرسان از رهبری مورد اعتماد و فرهنگ اخلاق محور بر رفتار های کاهنده ی کیفیت حسابرسی21Coram, P., Glavovic, A., Ng, J., & Woodliff, D. (2008). The moralintensity of reduced audit quality acts. Auditing: A Journal ofPractice & Theory, 27(1), 127-149.De Angelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal ofAccounting and Economics, vol 5, 183-199.Donaldson, W. (2003). Speech by SEC Chairman: Remarks before theeconomic club of New York. U.S. Securities and ExchangCommission.Donaldson,T&.K.Davis (1990), «Business Ethics».ManagementDecision ,V.28,N6Fry LW (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The LeadershipQuarterly 14: 693- 727.Gardner, W., Avolio, B., Luthans, F., May, D. & Walumbwa, F. (2005). Canyou see the real me? A self-based model of authentic leader andfollower development. The leadership Qurterly, vol,16,343-372.Hofsted, Geer (2004). Culures and organization. Software of the MindMcGaw-Hill New York.Hunt, S., Chonko, L. & Wood, V. (1989). Organizational values andorganizational commitment in marketing, Journal of Marketing.Vol, 53, 53-90.Jenkinz J., Deis, D., Bedard, J. & Curtis, M. (2008). Accounting firmculture and governance: A research synthesis. BehavioralResearch in Accounting, vol, 20, 45-74.Kelley, T. & Margheim, L. (2002). The relationships between seniorauditor budget participation, job structuring, job considerationand staff auditor time budjet pressure. The Journal of AppliedBusiness Research, vol.18. 105-113.Kelly, T. & Margheim, L.(1990). The impact of time budget pressure,personality, and Leadership variables on dysfunctional auditbehavior. Auditing: A Journal of practice & Theory, vol, 9, 21-42.Kernis, M. H. (2003). Toward a sense of organizational humor:Implications for organizational diagnosis and change. Journal ofApplied Behavioral Science, 23, 531-546.Koh Hian & Boo elfred.(2004), Organizational ethics and employeesatisfaction and commitment, Management Decision, Vol. 42,No.5.677-693.Malone, C. & Roberts, R. (1996). Factors associated with the incidenceof reduced audit quality behaviors. Auditing: A Journal ofPractice & Theory, 15(2), 49-64.فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 25 ، بهار 139122Margheim, L. & Pany, K.(1986). Quality control, premature signoff, andunderreporting of time: some empirical findings. Auditing: AJournal of practice & Theory, vol.5. 50-63.May, D., Chan, A., Hodges T., & Avolio, B.(2003). Developing themoral component of authentic leadership. OrganizationalDynamics, vol. 32. 247-260.Otley, D. & Pierce, B.(1995). The control problem in public accountingfirms: An empirical study of the impact of leadership style.Accounting, Organizationsm and socity, vol.20. 405-420.Ponemon, L.(1992). Ethical reasoning and selection- socialization inaccounting. Accounting, Organizations and socity, vol. 17. 239-258.Rhode, J.G.(1978).Independent auditors work environment: A survey.Commission on auditors responsibilities, Research Study No.4.New York: American Institute of Certifid public Accountants.Rockness, H. & Rockness, J. (2005). Legislated ethics: From Enron toSarbanes-oxley, the impact on corporate America. Journal ofBusiness Ethics, vol.5.31-54.Satava, D., Caldwell, C, & Richards, L.(2006). Ethics and the auditingculture: Rethinking the foundation of accounting and auditing.Journal of Business Ethics, vol.64. 271-284.Schein, E.(2004). Organizational culture and leadership(3rd) SanFrancisco:Wiley.Shacklock, A., & Lewis, M.(2007). Leading with integrity: Ethicalleadership-A Fundamental principle of integrity and goodgovernance. GovNet eJournal, vol.1.22-24.Walumbwa, F., Avolio, B., Gardner, W., Wernsing, T., & Peterson,S.(2008). Authentic leadership: Development and validation of atheory-based measure. Journal of Management, vol.34.89-126.Windsor, C.& Ashkansay, (1996). Auditor independence decisionmaking: The role of organizational culture perceptions.Behavioral Research in Accounting, vol.8.80-97.Yammarino, F., Dionne, S., Schriesheim, C, Dansereau, F.(2008). Authenticleadership positive organizational behavior: A meso, multi-levelperspective. The leadership Quarterly, vol.19.693-707.Yukl, G.(2002). Leadership in organizations (5th). Englewood Cliffs, NJ:PRENTICE Hall.ادراک حسابرسان از رهبری مورد اعتماد و فرهنگ اخلاق محور بر رفتار های کاهنده ی کیفیت حسابرسی23K.Davis&.١ - Donaldson,TFinancial Scandals -٢٣- Unprofessional practicesreduced audit quality practices-٤٥ - Daft rechardal٦ - Claudia Peus, Jenny Sarah Wesche, Bernhard Streicher, Susanne Braun &Dieter FreyAuthentic Leadership Theory-٧٨ - Avolio, Gardner, Walumbwa & Luthans٩ - Cooper, Scandura & Schriesheim١٠ - Yammarino, Dionne, Schriesheim & Dansereau١١ - Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Petersonauthentic leadership measure of self-awareness-١٢authentic leadership measure of moral/ethical-١٣authentic leadership measure of balanced processing-١٤١٥ - authentic leadership measure of transparency١٦ - Yukl١٧ - Chan١٨ - Gardnertransformational leadership and ethical leadership-١٩٢٠ - Hofsted٢١ -organizational ethics٢٢ - organizational responsibility٢٣ - Koh Hian & Boo٢٤ - Hunt٢٥ - Kelly & Margheim٢٦ - May٢٧ - Jenkinz٢٨ - PonemonWindsor & Ashkansay-٢٩٣٠ - Satava, Caldwell & Richards٣١ - DeAngelo٣٢ - Margheim & Pany٣٣- Alderman & DeitrickAuthentic Leadership Questionnaire-٣٤corporate Ethical Values scale(CEV)-٣٥٣٦ - Schein٣٧ - Otley & Pierce٣٨ - Wyatt