نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE)و اعتماد

چکیده

در عصری که روابط بین افراد و گروه ها شکننده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد موضوع محوری سازمان ها به منظور مدیریت کارآمد و اثربخش پویایی های محیطی است که رشد و حیات آن ها را تضمین می نماید. با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات محیط متلاطم، ایجاد تیم های کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان ها می باشد که در واقع به معنی فرایند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان می باشد. به زعم فوکویاما، فرهنگ نیز از عوامل مؤثر بر اعتماد می باشد. بدین منظور در این پژوهش تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی معرفی شده توسط گلوب که بسیار مورد توجه قرار گرفته بر اعتماد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبتی میان اجتناب از عدم اطمینان، جمع گرایی بین گروهی، برابری جنسی، قاطعیت و نوع دوستی با اعتماد وجود دارد. از طرفی رابطه منفی میان فاصله قدرت و آینده گرایی با اعتماد وجود دارد و در نهایت رابطه معناداری بین جمع گرایی درون گروهی و عملکردگرایی با اعتماد مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Organizational Culture in Trust Building; Explanation of the Relationship Between Cultural Dimensions and Trust

چکیده [English]

Trust is one main concern for organizations tending to manage environmental dynamics efficiently and effectively. It has been argued that culture is an effective factor in trust building. In this regard this research investigates the effect of cultural dimensions (introduced by GLOBE) on trust. Results show direct relation between uncertainty avoidance, institutional collectivism, gender egalitarianism, assertiveness and human orientation and trust. On the other hand, there existed indirect relation between power distance and future orientation with trust and there was no significant relation between in-group collectivism and performance orientation and trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • GLOBE Study
  • Gender Egalitarianism
  • Assertiveness
  • Performance Orientation
حسن زارعی متین رضا طهماسبی سید محمد مهدی موسوی (1388) نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE)و اعتماد سال چهارم (شماره15), 145-178