تأثیر رقابت‌پذیری جهانی (GCI) بر کامیابی اقتصادی کشورها: ارائه مدلی برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی ایران

چکیده

رقابت‌پذیری ملی به عنوان بستری برای کامیابی اقتصادی و دستیابی به سطوح بالاتر رفاه و استانداردهای زندگی اهمیت فراوانی در میان سیاستگذاران و همینطور محققین دانشگاهی پیدا کرده است. در این راستا "شاخص رقابت‌پذیری جهانی" که توسط مجمع جهانی اقتصاد ایجاد شده است، از دوازده رکن تشکیل شده که هریک از آنها جنبه‌ی خاصی از رقابت‌پذیری ملی (سخت افزاری یا نرم افزاری) را مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی روابط میان ارکان شاخص رقابت‌پذیری ملی و متغیرهای کامیابی اقتصادی است تا بتوان با استفاده از اطلاعات حاصله، الگویی را برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی ایران ارائه داد. برای این کار، از روش تحلیل همبستگی متعارف (کانونی) استفاده کردیم تا آن دسته از ارکان رقابت پذیری ملی را که اهمیت بیشتری در ایجاد این رابطه‌ی خاص میان رقابت‌پذیری ملی و کامیابی اقتصادی دارند، شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک آنتروپی اولویت بندی کنیم. نتایج تحلیل همبستگی کانونی بر روی داده‌های 139 کشور جهان در سال 201-2011، نشان می‌دهد سه رکنی که رتبه‌های اول تا سوم "اهمیت" را در ایجاد این رابطه کسب کرده اند، به ترتیب ارکان دسترسی به تکنولوژی (رکن نهم)، زیرساخت (دوم) و آموزش‌های علمی و کاربردی (پنجم) می‌باشند. در نهایت، اولویت‌های بهبود رقابت پذیری کشورمان در هریک از مراحل توسعه اقتصادی، در قالب نمودارها نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On economic prosperity: Providing a model for improving national competetiveness of Iran

چکیده [English]

National competitiveness as a platform for economic prosperity, attaining higher levels of welfare and living standards has attracted ample attention of both governors and scholars during the past decade. As a result of this attention, Global Competitiveness Index (GCI) of the World Economic Forum consists of twelve pillars, each of which addresses a certain (hardware or software) aspect of national competitiveness. This study aims at investigating the relationship between the pillars of GCI and economic prosperity in order to use that information for presenting a model to improve national competitiveness in Iran.  We used the canonical correlation analysis (CCA) to identify the pillars that have more relevance in establishing the particular relationship between national competitiveness and economic prosperity, then we prioritized them by Entropy technique. Canonical correlation analysis on data from 139 countries shows that Technological readiness,Infrastructure and Higher education and training are respectively  the most important pillars that affect Iran’s economic prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Competitiveness
  • Economic Prosperity
  • Canonical Correlation Analysis
  • Entropy