دیدگاه های سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثر بخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها

چکیده

هدف این مقاله بررسی دیدگاه های سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثر بخشی هیات مدیره و اثرات آن بر قضاوت و تصمیمات سرمایه گذاری آنها است. بنا بر طبیعت و ماهیت طرح، از روش تجربی استفاده شده است. در چارچوب این روش، طرح پژوهش شامل ارائه یک وضعیت ثابت از سناریوی مالی یک شرکت و در دو وضعیت از اثربخشی هیات مدیره(قوی و ضعیف) می باشد که بین سرمایه گذاران به صورت پرسشنامه توزیع و فرضیه های پژوهش با انواع مدلهای آماری تست شده است. متغیرهای: اثربخشی هیات مدیره، نوع سرمایه گذار، عملکرد مالی و وضعیت مالی، به عنوان متغیرهای مستقل در حالی که ریسک سرمایه گذاری و مبلغ سرمایه گذاری بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است. آزمون T-Test برای مقایسه میانگین زوجها و مقایسه میانگین دو نمونه مستقل بکار گرفته شده است. و در ادامه، همبستگی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارائه و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برداشت سرمایه گذاران از اثربخشی هیات مدیره ارتباط معنی داری با قضاوت آنها در رابطه با ریسک سرمایه گذاری ندارد. همچنین برداشت سرمایه گذاران از اثربخشی هیات مدیره رابطه مثبت(مستقیم) با میزان سرمایه گذاری آنها دارد. و در نهایت رابطه بین اثربخشی هیات مدیره و قضاوتهای سرمایه گذاری در رابطه با سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای مشابه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional and Non-professional Investers' Viewpoints on the Effectiveness of the Board of Directors and Its Influence on Their Investements' Decisions

چکیده [English]

The objective of this research is to investigate the perceptions professional and nonprofessional investors’ on the effectiveness of the board of directors, and hence on their investment decision judgment. Using on experimented design, a constant and rigid financial statement of a hypothetical company consisting of two distinctive scenarios -namely: strong and weak board of directors- has been provided to the participants.The board effectiveness, the type of investors, financial position, and the financial performance, have been treated as independent variables, while risk and the amount of investment have been regarded as dependent variables. T-Test has been used to compare the two independent samples means and pairs means while the relationships between variables have been evaluated using Pierson coefficient. Hypotheses were tested utilizing Linear Multi Regression and Ordinary Least Square models (OLS).Results show that the perception of investors of the effectiveness of the board does not have a significant relation with the perceived risk of the investors while the perception of the investors has a direct and positive effect on the amount of investing; furthermore the perceptions of professional and nonprofessional investors regarding the effectiveness of the board are the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
آرزو جلیلی  اسماعیل مشیری (1387) دیدگاه های سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثر بخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها سال سوم (شماره 10), 87-104