مشارکت نظری در قلمرو مطالعات کارآفرینی: مفاهیم و سنخ شناس

چکیده

هدف این مقاله تقویت زبان مشترک علاقه مندان، از چیستی و چگونگی مشارکت و نقش آفرینی نظری سازنده در قلمرو مطالعات کارآفرینی، است. جهت گیری اساسی پیشنهادی این است که اولا قلمرو علمی کارآفرینی به استراتژی: مشارکت نظری جهت توسعه و بلوغ خود نیاز اساسی دارد، ثانیا اکثریت آثار کارآفرینی در مجلات معتبر کارآفرینی در مقوله آثار پژوهشی روایت گونه، اصلاح گر و یا آزمون¬کننده قرار¬دارند، از این رو این حوزه علمی برای بلوغ و تعالی خود بایستی بر تعریف و پیشبرد پژوهش های از نوع: سازندگان، بسط دهندگان و آزمون کنندگان همت گمارد. در این نوشتارهمچنین تلاش شده است که الگوی مشارکت نظری کولکویت و زاپاتا از حالت توصیف کننده صرف پژوهش ها به سوی قدرت شناسایی چرایی پیدایش رفتارهای خاص پژوهشی سوق داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Contribution to the Entrepreneurship Research: Concepts and Typology

چکیده [English]

This article seeks to develop and strengthen a common language on the role of theoretical contribution in entrepreneurial studies. It is proposed that the scientific scope of entrepreneurship will essentially need a theoretical contribution strategy towards development and maturity. Furthermore a large volume of entrepreneurial studies published in the accredited entrepreneurship journals fall under the category of reporter, qualifier and tester; therefore it is necessary for the field to initiate a direction towards perfection and conduct research activities with the merit of builders, expanders and testers.In this study attempt has been made to evolve the model of Colquitt and Zapata-Phelan’s theoretical contribution from pure descriptive nature to a normative view in investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical contribution
  • Entrepreneurship
  • Theoretical contribution Concepts and typology
  • scientific innovation
قنبر محمدی الیاسی (1387) مشارکت نظری در قلمرو مطالعات کارآفرینی: مفاهیم و سنخ شناس سال سوم (شماره 10), 145-168 Ghanbar Mohammadi Elyasi (2008) Theoretical Contribution to the Entrepreneurship Research: Concepts and Typology volume 3 (Number 10)