عوامل موثر بر پیاده‌ سازی طرحهای فناوری اطلاعات سبز با تاکید بر مجازی سازی (مورد مطالعه: شرکت ساپکو)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

مبحث فناوری اطلاعات سبز در حال حاضر به دلیل گسترش روزافزون فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد زندگی انسان یکی از مهمترین مباحث روز دنیا می باشد و در کشور ما نیز با افزایش هزینه های مصرف انرژی پس از هدفمند کردن یارانه ها، نیاز دو چندانی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه محسوس می باشد.


پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی طرحهای فناوری اطلاعات سبز با تاکید بر مجازی سازی صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و ابزار گردآوری پرسشنامه است و در سطح استنباطی از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و همچنین آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. در این راستا برای مفهوم سازی از چارچوب پیشنهادی بوس و لو استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجازی سازی تاثیر مثبت و معناداری بر روی پیاده سازی طرحهای فناوری اطلاعات سبز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on the implementation of Green IT initiatives in organizations with emphasis on virtualization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavi Fard 1
  • Faegheh Samadi 2
چکیده [English]

Abstract: Green IT has become an important issue in the world due to the fast growing role of IT in people’s life. In Iran, after the execution of targeted subsidies plan, the need for such research issues is more obvious. The main goal of this paper is to identify the effective and critical factors on the implementation of Green IT through virtualization. After a thorough literature review, data was collected using a questionnaire and interviews conducted with the experts. Statistical population of this research includes managers and staffs of Iran Khodro Company (SAPCO). In this study, a stratified random sampling method was used. To determine the validity of the questionnaire, Cronbach's Alpha coefficient was calculated and the result indicated the validity of the questionnaire. The conceptual framework was designed using Bose and Luo framework. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and structural equation models of single-sample T-test were used to test the hypotheses. According to the findings, the most effective factor identified has been related to identify­cation and readiness, and commitment of resources. However, top management support and legal protection factors had no positive relationship with the implementation of Green IT. Also, findings show that virtualization was positively related to Green IT initiatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green IT
  • Virtualization Process
  • Virtualization Technology
  • Servers Integration
  • Electronic Wastes