(مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است.) ارائه چارچوبی برای مدیریت منافع در چرخه حیات پروژه‌های سیستم اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

فقدان فرآیندی مدون برای مدیریت منافع، یکی از عوامل اصلی شکست سازمان‌ها در دستیابی به منافع مورد انتظار از سرمایه‌گذاری در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی به شمار می‌آید. برای جبران این کمبود، تاکنون چندین مدل برای مدیریت منافع ارائه گردیده اما عدم یکپارچگی با چرخه حیات پروژه‌های سیستم اطلاعاتی، کاربرد عملی آن‌ها را در پروژه‌ها محدود نموده است. پژوهش حاضر کوشیده است با تکیه بر مرور و تحلیل پیشینه، ضمن شناسایی فازهای اصلی چرخه حیات پروژه‌های سیستم اطلاعاتی، نگاشتی میان این فازها و مراحل مختلف چرخه مدیریت منافع برقرار، و فعالیت‌های مدیریت منافع، و ورودی‌ها و خروجی‌های مربوطه را در قالب چارچوبی یکپارچه معرفی نماید. نتایج نظرسنجی از خبرگان، اعتبار چارچوب پیشنهادی را به طور کامل تایید نموده است. همچنین نتیجه بررسی سودمندی و کاربردپذیری این چارچوب در قالب مطالعه پروژه‌های سیستم اطلاعاتی داخلی شرکت همکاران سیستم حاکی از آن است که میزان تحقق منافع، در آن دسته از پروژه‌ها که توجه بیشتری به فعالیت‌های مدیریت منافع بر اساس چارچوب پیشنهادی، معطوف داشته‌اند، نسبت به سایر پروژه‌ها، بالاتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Framework for the Management of Benefits in the Lifecycle of Information System Projects

نویسندگان [English]

  • Foad Boghrati 1
  • Mahdi Shami Zanjani 2
  • Mohammad Moosakhani 3
چکیده [English]

Lack of a formal process for benefits management is considered as one of the main factors of failure in achieving expected benefits from investments in Information Systems. Although various models have been proposed for benefits management process, their practical application has been limited due to the lack of integration with Information Systems projects’ lifecycle. This research attempts to identify the main phases of Information Systems project lifecycle, map connections between these phases and different stages of benefits management lifecycle, and introduce benefits management activities and related inputs and outputs separated by their attributed phases. The proposed framework has been totally validated based on the opinions of the domain experts. The applicability and usefulness of this framework has been evaluated through scrutinizing Information Systems projects in System Group company as one of the forerunners of the software industry in Iran. The results indicate that more benefits has been realized in those projects that paid more attention to the benefits management activities proposed by this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit
  • Benefits Management
  • Information Systems Project Management
  • Information Systems
  • Project Lifecycle
1. Bennington, P. and D. Baccarini. 2004. Project Benefits Management in IT Projects – an Autralian Perspective. Project Management Journal, 1(35), 20-30.
2. Breese, R., 2012. Benefit realisation management: panacea or false dawn? International Journal of Project Management, 30, 341–351.
3. Dhillon, G. 2005. Gaining benefits from IS/IT implementation: Interpretations from case studies. International Journal of Information Management, 25, 502-515.
4. Gumn, C. 2005. IT project fail to deliver promised benefits. http://www.kpmg.co.uk
5. Kolltveit, B.J., Karlsen, J.T. and K. Grønhaug. 2007. Perspectives on project management. International Journal of Project Management, 25, 3–9.
6. Lin, C. and G. Pervan. 2001. A Review of  IS/IT Investment Evaluation and Benefits Management Issues, Problems and Processes. Information Technology Evaluation Methods and Management , Idea Group Publishing, 2-24.
7. Lin, C. and G. Pervan. 2003. The practice of IS/IT benefits management in large Australian organizations. Information & Management, 41, 13-24.
8. Marchewka, J.T. 2010. Information Technology Project Management. Wiley, 3rd ed.
9. OGC. 2008. Managing Benefits: An Overview. http://www.ogc.gov.uk
10. Remenyi, D. and M. Sherwood-Smith. 1998. Business benefits from information systems through an active benefits realisation programme. International Journal of Project Management, 2(16), 81-98.
11. Schwabe, G. and P. Banninger. 2008. IT-Benefits-Management in the Swiss Financial Sector. 41st Hawaii International Conference on System Sciences.
12. Shenhar, A.J. and D. Dvir. 2007. Reinventing Project Management: The Diamond Approach to Successful Growth and Innovation. Harvard Business School Press, Boston, MA.
13. Thorp, J. 2001. A Benefits Realization Approach to IT Investments. Information Technology Evaluation Methods and Management. Idea Group Publishing, 25-43.
14. Ward J. and E. Daniel. 2006. Benefits Management, Delivering value from IS and IT investments. Wiley.
15. Ward, J., P. Murray and E. Daniel. 2004. Benefits management best practice guidelines. Information Systems Research Center, Cranfield School of Management: Cranfield.
16. Zwikael,O. and J.R. Smyrk. 2012. A general framework for gauging the performance of initiatives to enhance organizational value. British Journal of Management, 23, S6–S22.