وضعیت سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای سبک‌های نوآوری

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دکتری مدیریت

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سرمایه انسانی، از حیاتی‌ترین منابع شرکت‌های دانش‌بنیان است که سبب موفقیت و یا شکست در عملکرد نوآورانه می‌شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا توزیع ویژگی‌های سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران بر مبنای سبک‌های مختلف نوآوری تفاوت معنادار دارد؟ این مقاله با نظرجویی از 132 مدیر ارشد در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس به تعیین سبک‌های نوآوری پرداخته، سپس به سنجش ویژگی‌های سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان در چهار سبک نوآوری با طبقه‌بندی علم محور، فناوری اطلاعات محور، بازار محور و هزینه محور می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های سرمایه انسانی در سبک‌های مختلف نوآوری، تفاوت معناداری ندارند و شرکت‌های دانش‌بنیان در جامعه موردمطالعه، از سرمایه انسانی متناسب با سبک نوآوری خود، بهره‌مند نیستند یا سرمایه انسانی ما اساساً برای تطابق با سبک‌های نوآوری متداول پرورش نیافته‌اند. همچنین نتایج به‌دست‌آمده با نتایج مطالعات، پیرامون سرمایه انسانی و نوآوری در کشورهای اروپایی مقایسه شد. در میان سبک‌های نوآوری به لحاظ توصیفی سبک نوآوری بازار محور، بالاترین میانگین ویژگی یکتایی و ارزش استراتژیک را نشان می‌دهد که نشانگر تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان بازار محور بر جذب نیروهای یکتا و ارزش‌آفرین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Human capital modes of innovation in knowledge-based firms

نویسندگان [English]

  • Raheleh Montazar 1
  • Vajhollah Ghorbani zadeh 2
  • Mir Ali Seyyed Naghavi 2
  • Davood Hosein Poor 3
چکیده [English]

Abstract: In this study we examine the relation between  modes of innovation and human resource characteristics in knowledge- based firms that are located at Tehran University and Pardis Parks of Technology.  We first surveyed the characteristics of human capital in the knowledge-based firms and  found that there are  four modes of innovation; Science-based, IT-oriented, Market- oriented, and Cost-oriented process innovations. The purpose of this study was to answer the question: Given that different modes of innovation in these firms  require different human capital characteristics, do these firms employ human capital that correspond  to  their modes of innovations? The results of study show that human capital characteristic of the firms do not match significantly to their modes of innovation. We compared our  results with  studies conducted  in European countries and found out there are consistency between human resource characteristics and modes of innovation in some of these countries. In addition, our results show that  firms with market-based  mode of innovation, have the highest rate of consistency in their human resource and mode of innovation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • science-based
  • IT-oriented
  • market- oriented
  • cost-oriented process
  • human capital
خاکی، غلامرضا(1378).روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران:  کانون فرهنگی انتشاراتی درایت ص288.
ربیعی، مهناز(1388). اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران، مجله دانش و توسعه، شماره 26، صص122-142
شاه آبادی، ابوالفضل؛ صادقی، حامد؛ امیری، بهزاد (1393). تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 70، بهار 93، صص 1-22
عباسیان، عزت اله، دلیری، حسن(1391). تخمین و رتبه بندی استانهای کشور از نظر شاخص های اقتصاد دانش محور، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 45، صص 295-318
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (1393). گزارش کارشناسی سهم صنایع با فناوری بالا (هایتک) در ایران، شماره مسلسل 14040، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (20/9/1393). بازیابی شده از:
مشیدی، محمدمهدی. (1393). خبرگزاری ایسنا (21/10/1393). بازیابی شده از:
http://www.isna.ir/fa/news/93102111139
Abhayawansa, S., & Abeysekera, I. (2008). An explanation of human capital disclosure from the resource-based perspective. Journal of Human Resource Costing & Accounting12(1), 51-64.
ASIAN DEVELOPMENT BANK, (2014).INNOVATIVE ASIA:ADVANCING THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY,The Next Policy Agenda 
Alshekaili and Boerhannoeddin. (2011). Human capital approach towards enhancing innovation performance in Omani industrial firms: The role of knowledge management,. Progress in Business Innovation & Technology Management , vol. 001, PP 33 – 23.
Arvanitis, S., Loukis, E. N., & Diamantopoulou, V. (2013). Are ICT, workplace organization and human capital relevant for innovation? A comparative study based on Swiss and Greek micro data. KOF Working Papers. NO. 333
AUDRETSCH, D., M. KEILBACH and E. LEHMANN, 2006, Entrepreneurship and Economic Growth. Oxford University Press..
Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology studies, 2(2), 285-309.
Baron, J. N., & Kreps, D. M. (1999). Consistent human resource practices. California Management Review, 41(3), 29-53.
Bartelsman, E., Dobbelaere, S., & Peters, B. (2015). Allocation of human capital and innovation at the frontier: firm-level evidence on Germany and the Netherlands. Industrial and Corporate Change24(5), 875-949
Battisti, G., & Stoneman, P. (2010). How innovative are UK firms? Evidence from the fourth UK community innovation survey on synergies between technological and organizational innovations. British Journal of Management, 21(1), 187-206.
Belenzon, S., & Schankerman, M. (2015). Motivation and sorting of human capital in open innovation. Strategic Management Journal36(6), 795-820.
Bonnet, J. (2016). From Knowledge to Innovation Economy: Developing Education and Creating Entrepreneurial Ecosystems (No. 2016-02). Center for Research in Economics and Management (CREM), University of Rennes 1, University of Caen and CNRS.
Dakhli, M & Clercq ,D. (2004), Human capital, social capital, and innovation: a multicountry study . Entrepreneureship & Regional Developmen 128–107.
Farace, S., & Mazzotta, F. (2015). The effect of human capital and networks on knowledge and innovation in SMEs. Journal of Innovation Economics & Management, (1), 39-71.
Frenz, M. and R. Lambert.(2012). Mixed Modes of Innovation:An Empiric Approach to Capturing Firms' Innovation Behaviour. OECD Science,Technology and Industry Working Papers.
Hollenstein, H. (2003). Innovation modes in the Swiss sector: a cluster analysis based on firm-level data . Research Policy, Vol.32. 863-845
Human Development Report,(2015). UNITED NATIONS DEVELOPMENT ROGRAMME, http://hdr.undp.org/en/countries
Jegede, O. O., Ilori, M. O., Olorunfemi, M. O., & Oluwale, B. A. (2016). On the link between human capital, innovation and performance: evidence from a resource-based economy. International Journal of Learning and Intellectual Capital13(1), 27-49.
Jia, F. (2016). The Influence of Human Capital on the Enterprise Independent Innovation Ability. Journal of Research in Business, Economics and Management5(2), 577-582
Jørgensen, F., Becker, k. and Matthews, J. (2009). Human Resource Management and Innovation: What are Knowledge-Intensive Firms Doing? ISBN 978-90-77360-12-5 ©CINet 2009
Leiponen, A. (2005). Skills and innovation. International Journal of Industrial Organization, 23(5), 303-323
Leiponen, A., & Drejer, I. (2007). What exactly are technological regimes?: Intra-industry heterogeneity in the organization of innovation activities. Research Policy, 36(8), 1221-1238.
Lepak, D.P., Snell, S.A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development . Academy of Management Review. 2(1).31-48
Lepak, D.P., Snell, S.A. (2002). Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations . Journal of Management, 28 (4), 517-543.
McKelvey, B. (1983), Organizational Systematics: Taxonomy, Evolution, and Classification,University of California Press, Berkeley, CA.
Marr, B. (2008). Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capita. CMA Canada.
McGuirk, H., Lenihan, H., & Hart, M. (2015). Measuring the impact of innovative human capital on small firms’ propensity to innovate. Research Policy, 44(4), 965-976.
Mehrara, M., & ali Rezaei, A. (2015). Knowledge Economy Index (KEI) in Iran and Comparison with other Countries of Region: the Vision 1404 Document. International Journal of Applied3(2).
Nieves, J., & Quintana, A. (2016). Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital. Tourism and Hospitality Research, 1467358415624137
Nunes, S. and Lopes, R., )2015(. Firm performance, innovation modes and territorial embeddedness. European Planning Studies, 23(9), pp. pp.1796-1826.
Onyx, J. and Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities, Journal of Applied Behavioral  Science, 36: 23–43.
Pavitt, K. (1984), Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, Research Policy,13(6), pp. 343-373
Pizarro.I, Real,J, Dolores,M. (2009). The role of entrepreneurial culture and human capital in innovation. Working paper series, BSAD 09.02.
Romer, P.M., 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy
Santos-Rodrigues, H., Dorrego, P. F., & Jardon, C. F. (2010). The influence of human capital on the innovativeness of firms. The International Business & Economics Research Journal, 9(9), 53-63.
Srholec, M and B. Verspagen (2008), The Voyage of the Beagle in Innovation Systems Land.Technovation, Vol. 31 No. 1, pp. 2-9.
Storper, M., & Scott, A. J. (2009). Rethinking human capital, creativity and urban growth. Journal of economic geography, 9(2), 147-167.
Sveiby, K.E. (1997), The New Organisational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett-Koehler, San Francisco, CA.
Teixeira, A. A., & Fortuna, N. (2004). Human capital, innovation capability and economic growth in Portugal, 1960-2001. Portuguese Economic Journal, 3(3), 205-225.