مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات1

چکیده

با توجه به نقش کلیدی منابع انسانی و مدیریت آن در دستیابی سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی به اهداف استراتژیک خود، بکارگیری "مدیریت استراتژیک منابع انسانی" برای پشتیبانی از استراتژیهای بالا دستی، در قالب ارتباطات عمودی و همچنین بکارگیری آن همچون مکانیزم یکپارچه‌سازی وظایف حوزه مدیریت منابع انسانی در قالب ارتباطات افقی روز به روز توسعه می‌باشد. در این مقاله حوزه مدیریت منابع انسانی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران با توجه به ادبیات موضوع در خصوص چگونگی دسته‌بندی عوامل درونی و محیطی مورد ارزیابی داخلی و خارجی قرار گرفته که نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه مذکور مشخص و ارائه شده است . نتایج این مطالعه موردی، اطلاعات مورد نیاز مدیران این وزارتخانه جهت تدوین یک استراتژی اثربخشی را در اختیار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Human Resource Management Strategically A Case Study in Iran's Ministry of ICT

چکیده [English]

Due to the key role of human resources and its management in helping organizations achieve their objectives, applying strategic human resource management for supporting upper level strategies (in the form of vertical communication) and also using them as a mechanism for integrating HRM tasks (in the form of horizontal communication) is commonplace nowadays.
Having 22 top and middle-level managers fill out the research questionnaire we study HRM department of Iran's Ministry of ICT to determine its strengths and weaknesses (both organizational and individual) and its opportunities and threats as well. Results show that as far as organizational internal factors "organizational culture" is the main organizational strength, "organizational goals, programs and procedures" are the main organizational weaknesses, "attitudes and values" are the main individual strengths and "responsibility and effort" are the main individual weaknesses of the organization. As far as the external environment, "social factors" is the main opportunity and "political and economical factors" are the main threats for the organization. These results provide useful information for managers tending to develop effective strategies for the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Human Resource Management
  • Resource-Oriented Approach
  • Market-Oriented Approach
  • Human Resource
  • Internal and External Evaluation
  • Ministry of ICT
منوچهر انصاری نیما مختارزاده مهدی محمدی (1386) مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات1 دوره 2 (شماره 8), 137-157 Manuchehr Ansari Nima Mokhtarzadeh Mehdi Mohammadi (2007) Studying Human Resource Management Strategically A Case Study in Iran's Ministry of ICT Volume 2 (Number 8), 137-157