عوامل درون و برون‌سازمانی تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی: مطالعه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

یکی از مفاهیم سازمانی که اخیراً موردتوجه بسیاری از محققان قرار گرفته، پدیده بدبینی یا بدگمانی است. هدف این تحقیق، شناسایی عوامل درون و برون‌سازمانی مؤثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن می‌باشد. الگوی مفهومی پژوهش از مرور گسترده ادبیات شکل گرفت که در آن عوامل تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن استخراج و پس‌ازآن سطح بدبینی و تأثیر پیامدهای این پدیده مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیأت علمی سه دانشگاه دولتی و خصوصی استان گیلان تشکیل دادند. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه‌های حضوری با 179 نمونه آماری جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری واریانس محور تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل از بین عوامل شناسایی شده در تحقیق؛ عدالت سازمانی، بدبینی اجتماعی و نقض قرارداد روان‌شناختی دارای بیشترین تأثیر بر بدبینی سازمانی و ایجاد بدبینی نسبت به تغییر از مهم‌ترین پیامدهای بدبینی سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

en

نویسندگان [English]

  • Seyyede Laya MOrtazavi 1
  • Abolhasan Faghihi 2
  • Akbar Alam Tabriz 3
چکیده [English]

en

کلیدواژه‌ها [English]

  • en