فرامطالعه‌ای بر پژوهش‌های دولت الکترونیک در ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه حاضر فرامطالعه ای بر پژوهشهای دولت الکترونیک در کشور در  طی پانزده سال گذشته است. در این پژوهش تلاش شده تا با مطالعه و بررسی روند پژوهشهای انجام شده در این حوزه مطالعاتی، به ارائه تصویری جامع از مطالعات این حوزه، در سطح ملی پرداخته شود که بر اساس آن توجه پژوهشگران به حوزه های مغفول باقی مانده را جلب کرده و در نهایت بر توسعه یافتگی روزافزون این مفهوم در کشور کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 94 مقاله علمی پژوهشی است که در بازه زمانی سال 1394-1380 در کشور به چاپ رسیده اند. از میان این مطالعات 78 مقاله به عنوان نمونه آماری انتخاب و در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توجه به ابعاد کاربردی و تعاملی دولت الکترونیک بیشترین جذابیت را برای پژوهشگران در کشور داشته و این در حالی است که سایر ابعاد آن مغفول مانده اند. در انتها نیز پیشنهاداتی برای اصلاح روند مطالعاتی در این حوزه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

t

نویسنده [English]

  • Ali Piran Nejad
چکیده [English]

t

کلیدواژه‌ها [English]

  • T