تأثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازار

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده ی مدیریت دانشگاه یزد

4 مربی دانشگاه پیام نور

چکیده

تغییرات مداوم در نیازهای مشتریان و رونق اقتصادی در کسب‌وکارهای رقابتی شرکت‌ها را وامی‌دارد که به توسعه محصول جدید اندیشه کنند. هدف از توسعه محصول جدید پاسخ به نیازهای مشتریان، سازگاری با شرایط کسب‌وکار، مقابله باسیاست‌های رقبا و افزایش رضایت مشتری است. هدف این پژوهش، مطالعه نقش مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید در صنایع کاشی و سرامیک یزد است. جامعه آماری این پژوهش از میان مدیران، عرضه‌کنندگان و فروشندگان (عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) و مشتریان صنایع کاشی و سرامیک یزد به‌صورت قضاوتی انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تحلیل داده­ها و بررسی فرضیه­ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده‌شده. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای تمایز محصول، جهت‌گیری رقیب، اهمیت مشخصات برند تأثیر مثبت و معناداری بر مشارکت مشتری دارد و رابطه مشارکت مشتری و توسعه محصول جدید مثبت و معنادار می‌باشد. همچنین متغیر پیامدهای بازار به‌عنوان متغیر میانجی رابطه بین مشارکت مشتری و توسعه محصول جدید را به میزان 50% تحت تأثیر قرار می‌دهد. دیگر نتایج بیانگر این نکته است که صنایع کاشی و سرامیک می‌توانند با تعامل بیشتر با مشتریان و در نظر گرفتن اطلاعات، ایده، نظرات و نیازهای آنان، رضایت مشتریان را افزایش و موفقیت خود را در بازار با تولید محصولات رقابتی و کسب سود بیشتر تضمین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

en

نویسندگان [English]

  • Akram Shaabani 1
  • Soleyman Mansouri Mohammad Abadi 2
  • Seyyed Heydar Mir Fakhr Oddini 3
  • Khalil Safari 4
چکیده [English]

The changes’ in requirements of users in competition business and economic prosperity leads into the execution of new product development of companies. The aim of new product development is responding the needs of customers, consistency with market conditions, customers’ satisfaction and coping up with competitors’ policies. The purpose of this study was to evaluate the effect and importance of customer involvement in new product development. The conceptual model and hypotheses had been determined according to researchers' studies and observations. In this survey- solidarity and cross sectional sampling were selected for considering the judgment of 150 managers, suppliers; and sellers (wholesalers and retailers) and customers in Yazd tile and ceramic industry. The data has been gathered by a questionnaire and the structural equation modeling (SEM) and partial least squares (PLS).The results showed that the variables Product differentiation, competitor orientation, brand profiling emphasis and internal coordination is significant and positive impact on customer involvement. And relationship customer involvement and new product development is positive and significant; as well as variable market outcomes as a mediator the influence of relationship between customer involvement and new product development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Involvement
  • New product development
  • Market outcomes
  • Structural equation modeling
داوری, ع., & رضازاده, آ. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 Abdolmaleki, K., & Ahmadian, S. (2016). The Relationship between Product Characteristics, Customer and Supplier Involvement and New Product Development. Procedia Economics and Finance, 36(16), 147–156. Antikainen, M. (2011). Facilitating customer involvement in collaborative online innovation communities. VTT Publications, (760), 1–200.
Awwad, A., & Akroush, D. M. N. (2016). New product development performance success measures: an exploratory research. EuroMed Journal of Business, 11(1), 2–29.
Carbonell, P., Rodríguez-Escudero, A. I., & Pujari, D. (2009). Customer involvement in new service development: An examination of antecedents and outcomes. Journal of Product Innovation Management, 26(5), 536–550.
Chien, S., & Chen, J. (2010). Supplier involvement and customer involvement effect on new product development success in the financial service industry. Service Industries Journal, 30(2), 185–201.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(9), 39–50.
Katz, R., Allen, T. J., Katz, R., & Allen, T. J. (1984). Organizational issues in the introduction of new technologies, (June).
Kettunen, J., Grushka-Cockayne, Y., Degraeve, Z., & De Reyck, B. (2015). New product development flexibility in a competitive environment. European Journal of Operational Research, 244(3), 892–904.
Khalid, H. M., & Helander, M. G. (2003). Web-based do-it-yourself product design. In The customer centric enterprise (pp. 247–266). Springer.
Lagrosen, S. (2005). Customer involvement in new product development: A relationship marketing perspective. European Journal of Innovation Management, 8(4), 424–436.
Lundkvist, A., & Yakhlef, A. (2004). Customer involvement in new service development: a conversational approach. Managing Service Quality, 14(2/3), 249–257.
Magnusson, P. R. (2003). Benefits of involving users in service innovation. European Journal of Innovation Management, 6(4), 228–238.
Mamat, M., Haron, M. S., Syafiah, N., & Razak, A. (2014). ScienceDirect Personal Interaction Encounter, Customer Involvement, Familiarity and Customer Service Experience in Malaysian Public Universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 293–298.
Meigounpoory, M., Sajadi, S. M., & Mirzaei, E. (2014). Supplier and customer involvement in NPD performance of Iranian dairy HTBFs. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 4(12), 210.
Nguyen, A. D. (2014). Custoumer inolvement in new product development process. Linnaeus University,.
Oh, J., Lee, S., & Yang, J. (2015). A collaboration model for new product development through the integration of PLM and SCM in the electronics industry. Computers in Industry, 73, 82–92.
Pitta, D., & Pitta, E. (2012). Transforming the nature and scope of new product development. Journal of Product & Brand Management, 21(1), 35–46.
Salomo, S., Steinhoff, F., & Trommsdorff, V. (2003). Customer orientation in innovation projects and new product development success - The moderating effect of product innovativeness. International Journal of Technology Management. Inderscience Publishers.
Sanden, B. (2007). The customer’s role in new service development. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Karlstad University Studies.
Shepherd, C., & Ahmed, P. K. (2000). From product innovation to solutions innovation: a new paradigm for competitive advantage. European Journal of Innovation Management, 3(2), 100–106.
 Stenmark, P., Tinnsten, M., & Wiklund, H. (2011). Customer involvement in product development: Experiences from Scandinavian outdoor companies. In Procedia Engineering (Vol. 13, pp. 538–543).
Svendsen, M. F., Haugland, S. a., Grønhaug, K., & Hammervoll, T. (2011). Marketing strategy and customer involvement in product development. European Journal of Marketing, 45(4), 513–530.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Vinzi, E. V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. The XLII SIS Scientific Meeting, 739–742.
Tih, S., Wong, K.-K., Lynn, G., & Reilly, R. R. (2016). Prototyping, customer involvement, and speed of information dissemination in new product success. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(4).
 Walter, A. (2003). Relationship-specific factors influencing supplier involvement in customer new product development. Journal of Business Research, 56(9), 721–733.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177–195.
Witell, L., Gustafsson, A., & D. Johnson, M. (2014). The effect of customer information during new product development on profits from goods and services. European Journal of Marketing, 48(9/10), 1709–1730.
Woodruff, R. B., & Flint, D. J. (2003). Research on Business-To-Business Customer Value and Satisfaction. Advances in Business Marketing and Purchasing, 12, 515–547.
Xu, A., Schmitz, T., & Mo, Z. (2011). Engaging customers – How e-commerce companies can use customer involvement to create a superior online shopping experience. Linnaeus University, Linnaeus School of Business and Economics.
Yan, B. (2010). An approach to new product development management in SMEs. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2010 IEEE International Conference on (pp. 1072–1076). IEEE.