ارائه چارچوبی یکپارچه به‌منظور انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین خدمات با مطالعه موردی در زنجیره تامین خدمات دوسویه یک سطحی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان.

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه یک رویکرد جامع به­منظور انتخاب شاخص­های عملکرد در زنجیره های تامین خدمات و ارائه روشی جهت تعیین عملکرد زنجیره های تامین خدمات دو سویه یک سطحی در سه بیمارستان می­باشد. به منظور دستیابی به هدف شاخص­های ارزیابی عملکرد فرایندهای زنجیره تامین خدمات شناسایی و دسته­بندی شده است و بر اساس میزان برخورداری آن­ها از ویژگی­های SMART توسط تکنیک الکتره 1 انتخاب شده­اند. سرانجام شاخص­ها از جهت ورودی یا خروجی بودن دسته­بندی شده­اند. رویکرد پیشنهادی در زنجیره های تامین خدمات دو سویه یک سطحی در سه بیمارستان دولتی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد که بیمارستان A در زمینه شاخص­های ورودی و بیمارستان C در زمینه شاخص­های خروجی از عملکرد مناسبی برخوردار نمی­باشند و بیمارستان B در هر دو زمینه شاخص­های ورودی و خروجی از عملکرد مناسبی برخوردار می­باشد. از این رو وضعیت عملکرد برای بیمارستان  A تمرکز برای بهبود، بیمارستان B بهینه و بیمارستان C اتلاف منابع می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Integrated Framework for Selecting Performance Indicators in Service Supply Chain With a Case Study in Single Level Bidirectional Service Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Arash Shahin 1
  • Hoda Mehr Parvar 2
  • Mahdi Karbasiyan 3
1 shahin@ase.ui.ac.ir
2 hoda_mehrparvar_66@yahoo.com
3 mkarbasi@mut-es.ac.ir
چکیده [English]

The aim of this study is to propose an integrated approach for selecting performance indicators in Service Supply chains (SSCs) and to offer a method for determining the performance of single level bidirectional services supply chains in three hospitals.  For this purpose, the performance indicators of SSC processes have been studied and selected based on SMART features using ELECTRE I. Final indicators have been classified in terms of inputs and outputs. The proposed approach has been examined in single level bidirectional SSCs of three public hospitals. Findings indicate that the chain loops in terms of output indicators have a good performance but in terms of input indicators have a weak performance. In addition, hospital A regarding input indicator and hospital C regarding output indicator do not have appropriate performance, and hospital B regarding both input and output indicators has appropriate performance. Thus, the main concern of hospital A is to focus on improvement; of hospital B is to focus on optimization; and of hospital C is to focus on waste of resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Supply Chain
  • Performance measurement
  • ELECTRE I
  • SMART
  • Fuzzy TOPSIS
  • Quadrant analysis
سیدی، ا. غلامیان، ا. (1389). طراحی سیستم نوین ارزیابی استراتژیک عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تاپسیس فازی. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران-گروه ناب،گروه پرتوبینا.
عطایی، م.(1389). تصمیم گیری چند معیاره. انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود.
Arlbjorn, J.S., Freytag, P.V., & de Haas, H. (2011). Service supply chain management: a survey of lean application in the municipal sector. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(3), 277-295.
Baltacioglu, T., Ada, E., Kaplan, M. D., Yurt, O., & Kaplan, Y. C. (2007). A new framework for service supply chains. The Service Industries Journal, 27(2), 105-127.
Boon-itt, S., & Pongpanarat, C. (2011). Measuring service supply chain management processes: The application of the Q-Sort technique. International Journal of Innovation, Management & Technology, 2(3), 217-221.
Bruhn, M., & Georgi, D. (2006). Services Marketing: Managing the Service Value Chain. Prentice Hall, Harlow.
Chan, F.T.S., Qi, H.J., Chan, H.K., Lau, H.C.W., & Ip, R.W.L. (2003). A conceptual model of performance measurement for supply chains. Management Decision, 41(7), 635-642.
Dong, W.C., Young, H.L., Sung, H.A., & Min, K.H. (2012). A framework for measuring the performance of service supply chain management. Computers & Industrial Engineering, 62(3), 801-818.
Ellram, L., Tate, W., & Billington, C. (2004). Understanding and managing the service supply chain. Journal of Supply Chain Management, 40(4), 17-32.
Feng, B., Fan, Z. P., & Li, Y. (2011). A decision method for supplier selection in multi multiserviceoutsourcing. International Journal of Production Economics, 32(2), 240-250.
Fitzgerald, L., Johnston, R. Brignall, T. J. Silvestro, R., & Voss, C. (1991). Performance Measurement in Service Businesses. CIMA, London.
Giannakis, M. (2011). Management of service supply chain with a service oriented reference model: The case of management consulting source. Supply Chain Management: An International Journal, 16(5), 346-361.
Gunasekaran, A., Patel, C., & Tirtiroglu, E. (2001). Performance measures and metrics in a supply chain environment. International Journal of Operations & Production Management, 21(12), 71-87.
Johnston, R., & Glark, G. (2008). Service Operations and Management. 3rd edition, Prentice Hall, Harlow.
Lang, L. Y., & Cheng, L.T. (2012). The effect of service supply chain management practices on the public healthcare organizational performance. International Journal of Business & Social Science, 3(16), 216-224.
Sampson, S. E. (2000). Customer-supplier duality and bidirectional supply chains in service organizations. International Journal of Service Industry Management, 11(4), 348-364.
Shahin, A. (2010). SSCM: Service supply chain management. International Journal of Logistics Systems & Management. 6(1), 60-75. 
Shahin, A., & Mahbod, M.A. (2007). Prioritization of key performance indicators and integration of analytical hierarchy process and goal setting. International Journal of Productivity & Performance Management, 56(3), 226-240.
Silvestro, R., & Cross, S. (2000). Applying the service profit chain in a retail environment: challenging the satisfaction mirror. International Journal of Service Industry Management, 11(3), 244-268.
Song, D., Huang, W., & Yang, X. (2008). Performance evaluation of professional service supply chain based upon DEA & AHP models. Proceedings of the IEEE International Conference on Service Operations and Logistics & Informatics, 2, 2210-2215.
Toni, A.D., Nissimbeni, G., & Tonchia, S. (1994). New trends in supply environment. Logistics Information Management, 7(4), 41-50.
Triantaphyllou, E., Triantaphyllou, B., Shu, S., Nieto, S., & Ray, T. (1998). Multi-Criteria Decision Making: An Operations Research Approach. Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, (J.G. Webster, Ed.), John Wiley & Sons, New York, NY, 15, 175-186.
Van der Valk, W., Wynstra, F., & Axelsson, B. (2009). Effective buyer-supplier interaction patterns in ongoing service exchange. International Journal of Operations & Production Management, 29(8), 807-833.
Zailani, S., & Kumar, K. (2011). Service supply chain (SSC): proposed SSC practices measurement items for empirical testing. Journal of System & Management Sciences, 1(5), 11-18.