شناسایی شاخص‌های اولویت‌دار سنجش اکوسیستم‌های کارآفرینی برای پیاده‌سازی در مناطق ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی به بررسی عناصر بیرونی و خارج از کنترل بنگاه یا تیم کارآفرین می‌پردازد. این عناصر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر نرخ راه‌اندازی فعالیتهای کارآفرینانه و میزان موفقیت آنها تاثیرمی‌گذارند. از آنجا که اکوسیستم کارآفرینی هر منطقه کاملاً منحصربفرد می‌باشد، شناخت دقیق وضعیت اکوسیستم کارآفرینی آن منطقه، جهت اتخاذ تصمیم‌های مناسب، ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو، نگاشت و اندازه‌گیری وضعیت اکوسیستم کارآفرینی اهمیت پیدا می‌کند و اقدامی پایه‌ای در جهت بهبود وضعیت کارآفرینی یک جامعه‌ می‌باشد. علیرغم آنکه در سالیان اخیر، دولتها، سازمانهای مرتبط با توسعه و نهادهای آموزشی، ابزارهای متنوعی برای رصد میزان توسعه و بهبود اکوسیستم کارآفرینی ایجاد کرده‌اند، اما چارچوبهای ارزیابی منطقه‌ای توسعه چندانی نیافته– که برای کشورهایی با تنوع اقتصادی زیاد نظیر ایران، کارایی بیشتری دارد- و همچنین توجه به محدودیهای بودجه‌ای، علائق خاص کارفرما و ویژگیهای خاص صنعت مغفول مانده‌است. در این پژوهش، با توجه به نظرات خبرگان ومطالعات میدانی، لیستی از شاخص‌های قابل استفاده برای ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایران در سطح منطقه‌ای تهیه شده و سپس با استفاده از روش پیشنهادی OECD، کیفیت این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در ادامه، الگوریتمی برای انتخاب این شاخصها با توجه به محدودیهای بودجه‌ای، علائق خاص کارفرما و ویژگیهای خاص صنعت پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Priority Indicators for Assessment of Entrepreneurship Ecosystems for Implementation in Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Barati 1
  • Elham Yavari 2
  • Hossein Sharif 2
1 barati_amir@gsme.sharif.edu
2 e_yavari@sharif.edu
چکیده [English]

Entrepreneurship ecosystem” is defined as the elements – individuals, organizations or institutions – apart from the individual entrepreneur that are conducive to, or inhibitive of, the choice of a person to become an entrepreneur, or the probabilities of his or her success following launch. Entrepreneurial businesses operate locally or regionally and are therefore subject to local or regional contextual influence. Moreover particularly in larger countries there can exist significant variation in industry structure and economic base across regions, emphasizing the importance of regional focus. Adopting appropriate policies at the regional level need to have a deep and accurate understanding of the entrepreneurial ecosystems elements. Therefore measuring the entrepreneurial ecosystem has high importance. This study was conducted to have an overview of the existing evaluative entrepreneurship ecosystem frameworks in Iran and other countries and introduce a model for choosing indexes with highest quality base on OECD models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship ecosystem
  • Iran’s entrepreneurship ecosystem
  • Index of evaluting entrepreneurship ecosystem
 
Ahmad, N., & Hoffman, A. (2007). A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship.
ANDE. (2013). Entrepreneurial Ecosystem Diagnostic Toolkit. Retrieved from http://www.aspeninstitute.org/publications/entrepreneurial-ecosystem-diagnostic-toolkit
Christoforou, C. (2013). Cyprus Entrepreneurship Ecosystem:A Roadmap for economic growth.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1–14. http://doi.org/10.1002/bse.428
Hoffmann, A., Larsen, M., & Oxholm, A. sophie. (2006). Quality Assessment of Entrepreneurship Indicators.
Isenberg, D. (2010). How to Start an Entrepreneurial Revolution. Harvard Business Review.
Isenberg, D. (2011a). Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining Characteristics. Retrieved from http://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-the-entrepreneurship-ecosystem-four-defining-characteristics/
Isenberg, D. (2011b). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Development:Principles for Cultivating Entrepreneurship. Babson Global.
Jain, R. K. (2011). Entrepreneurial Competencies: A Meta-analysis and Comprehensive Conceptualization for Future Research. Vision: The Journal of Business Perspective. http://doi.org/10.1177/097226291101500205
Laszlo, S., Acs, Z., Autio, E., Ortega, R., & Komlosi, E. (2013). REDI: The Regional Entrepreneurship and development index-Measuring regional entrepreneurship Final report. Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/regional_entrepreneurship_development_index.pdf
Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial Ecosystem: Case Study on the Influence of Environmental Factors on Entrepreneurial Success.
WEF. (2014). Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early-Stage Company Growth Dynamics.
Wince-Smith, D. (2008). Asset Mapping Roadmap:A Guide to Assessing Regional Development Resources.
دوره 12، شماره 45
مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است
فروردین 1396
صفحه 41-60