رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران

چکیده

مقاله حاضر برمبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک (SRP's) الگویی را جهت هماهنگی بین استراتژی بازاریابی و استراتژی‌ سطح کسب و کار ارائه می‌دهد. در ادبیات تئوریهای مدیریت می‌توان سه نوع الگوی هماهنگی را شناسایی کرد: الگوی عقلایی، الگوی طبیعی و الگوی همه جانبه. در این مقاله بعد از مروری بر مبانی فلسفی و منطقی نقاط مرجع استراتژیک دو نقطه مرجع به عنوان نقاط مرجع اعلم در نظر گرفته شدند که عبارتند از: میزان کنترل (کم یا شدید) و کانون توجه (داخلی یا خارجی). برمبنای نقاط مرجع استراتژیک استراتژی‌های بازاریابی و استراتژیهای سطح کسب‌وکار تعیین شدند و سپس رابطه بین گونه‌های مختلف استراتژیهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش صنعت دارویی کشور و نمونه آماری شرکتهای زیر مجموعه هولدینگ دارویی تامین (TPICO) می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین استراتژی مرحله ورود به بازار با استراتژی فرصت‌جو، استراتژی بازار درحال رشد با استراتژی تحلیل‌گر، استراتژی بازار بالغ با استراتژی مدافع تمایزطلب و استراتژی بازار در حال افول با استراتژی مدافع کم‌هزینه بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک هماهنگی وجود دارد و در این حالت عملکرد بهتری نسبت به سایر حالت‌ها مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Business and Marketing Strategies Fit and Organizational Performance: A Study in Tamin Pharmaceutical Investment Co.

چکیده [English]

This article studies the strategic fit between business and marketing strategies based on the strategic reference points (SRP's) theory. Three fitness models were identified in the management literature: rational, natural and comprehensive. Comparing these three models, comprehendsive model was chosen for the establishment of strategic fitness. After reviewing the philosophy and rational principles of SRP's, two reference points were identified as index referent points: control (low or high) and focus (internal or external). Based on strategic reference points, marketing and business strategies were typified and then the relationship between different types of these strategies was studied. The research population was Iranian pharmaceutical companies and the sample was Tamin Pharmaceutical Investment Co.(TPICO). The findings show that there is a fit between entry marketing strategy and prospector, growth marketing strate-gy and analyzer, mature market strategy and differentiated defender, and decli-ne marketing strategy and lowcost defender; the existence of this fit results in a high level of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing strategy
  • business strategy
  • strategic fit
  • strategic refrence points (SRP's)
  • performance
  • product life cycle
سیدمحمد اعرابی٭ حمیدرضا رضوانی (1386) رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران دوره 2 (شماره 5), 71-97 Seyyed Mohammad A'rabi Hamidreza Rezvani (2007) The Relationship Between Business and Marketing Strategies Fit and Organizational Performance: A Study in Tamin Pharmaceutical Investment Co. Volume 2 (Number 5), 71-95