طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک ومتوسط غرب کشور)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

چکیده

بازاریابی کارآفرینانه طی دودهه گذشته بسیار گسترش یافته است. شرکت‌های کوچک ومتوسط از بازاریابی کارآفرینانه در شرایط پرمتلاطم به‌عنوان جایگزینی قدرتمند برای مقابله با کاهش اثربخشی بازاریابی سنتی استفاده کرده اند. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع بازاریابی کارآفرینانه از طریق بررسی یک‌صد و نودوهشت اثر موجود در نه پایگاه علمی معتبر و نظرات خبرگان است. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد. سپس با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای، نظرات خبرگان شرکت‌های کوچک ومتوسط (چرم و صنایع دستی، سنگ های تزئینی، صنایع غذایی و صنایع چوبی) غرب کشور (کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی) گرفته شد و ده مقوله و سی و دو مفهوم طبقه بندی شدند. نتایج نشان می دهد مدل بازاریابی کارآفرینانه در شرکت‌های کوچک ومتوسط از چهار مقوله عوامل ایجادکننده (عوامل زمینه‌ای، علی و محیطی) ابعاد (دیدگاه‌های کارآفرینی محوری، بازار محوری، مشتری محوری و نوآوری محوری) راهبردها (داخلی و بازار) و پیامدها تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial Marketing Model Using Meta-Synthesis and Delphi (Case Study: SME in the western country)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Allah Dadi 1
  • AbolFazl TajZadeh Namin 2
  • Mansoor Iran doost 3
  • Hirash Soltan Panah 3
چکیده [English]

The flow of entrepreneurial marketing research has flourished over the past fifteen years. Many small and medium-sized enterprises, in a changing and highly changing environment, use entrepreneurial marketing as a powerful alternative to counteracting the decline in traditional marketing effectiveness. The purpose of the present research is to develop an entrepreneurial marketing model for small and medium-sized enterprises, which collects the concepts of entrepreneurial marketing in One hundred ninety-eight of articles in nine scientific databases, and are identified and classified through the Meta-Synthesis method. Experts sampling has been conducted through unpredictable and combination of purposeful or judicious methods in small and medium enterprises (leather and handicrafts, decorative stones, food industry and woodworking industries) in the west of Iran (Kurdistan, Kermanshah and West Azarbaijan). The instrument of Delphi method was open questionnaire, its validity was Kendall's coefficient and consistency was used for reliability of Kapa coefficient. The results show that the entrepreneurial marketing model of small and medium enterprises in which determinants (causal, causal and environmental factors) dimensions (entrepreneurial orientation, market orientation, customer orientation and innovation orientation) strategies (internal and market) and outcomes are formed

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial marketing
  • SME
  • Meta-Synthesis method
  • Delphi method
 رضوانی، مهران، خداداد حسینی، حمید، آذر، عادل، احمدی، پرویز. (1388). بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در بنگاه های کارآفرین ایرانی بخش صنایع غذایی. توسعه کارآفرینی، شماره 5، 31-55.
سید امیری، نادر، سید جوادین، سید رضا، مقیمی، سیدمحمد. (1394). بازاریابی کارآفرینانه کسب وکارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات با رویکرد نظریة زمینه ای کلاسیک. مجله مدیریت بازرگانی، شماره 7، 101-125.
حمیدی زاده، محمد رضا، قره چه، منیژه، عطایی، مهدی، پشاآبادی، میکاییل. (1393). بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی. توسعه کارآفرینی، شماره 2، 327-347.
حمیدی پور، شیوا، تیموری، هادی، شائمی، علی، انصاری، آذرنوش. (1394). بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان. تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 2، 76-86.
صفری، علی، قره باشلونی، راضیه. (1393). بررسی رابطة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری (مطالعة موردی: شرکتهای فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال). مدیریت بازرگانی، شماره 4، 809-826.
طغرایی، محمد و رضوانی، مهران. (1391). نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکتهای کوچک. تحقیقات بازرایابی نوین، شماره 2، 87-106.
ﻣﺒﺎرﮐﯽ، محمد حسن، رﺿﻮاﻧﯽ، مهران، ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻓﺎرﺳﯽ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ، ﻃﻐﺮاﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ. (1395). ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼق ﻫﻨﺮی  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق. تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 3، 37-52.
ملکی مین باش رزگاه، مرتضی، شرفی، وحید. (1395). شناسایی و دسته بندی ذهنیت کارآفرینان درمورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو. توسعه کارآفرینی، شمارة 3، 533-551.
 
Bjerke, B., & Hultman, C. (2004). Entrepreneurial marketing: The growth of small firms in the new economic era. Edward Elgar Publishing.‏
Collinson, E., & Shaw, E. (2001). Entrepreneurial marketing–a historical perspective on development and practice. Management decision, 39(9), 761-766.‏
Fiore, A. M., Niehm, L. S., Hurst, J. L., Son, J., & Sadachar, A. (2013). Entrepreneurial marketing: Scale validation with small, independently-owned businesses. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(4), 63.‏
Fillis, I. (2015). Biographical research as a methodology for understanding entrepreneurial marketing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(3), 429-447.‏
Finfgeld Connett, D. (2006). Meta synthesis of presence in nursing. Journal of Advanced Nursing, 55(6), 708-714.‏
Gabrielsson, P., & Gabrielsson, M. (2013). A dynamic model of growth phases and survival in international business-to-business new ventures: The moderating effect of decision-making logic. Industrial Marketing Management, 42(8), 1357-1373.‏
Jones, R. & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses, International Small Business Journal, 29(1): 25- 36.
Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial marketing: a comparative study. The Service Industries Journal, 33(7-8), 705-719.‏
Hacioglu, G., Eren, S. S., Eren, M. S., & Celikkan, H. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on firms’ innovative performance in Turkish SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 871-878.‏
Hamali, S (2015), the Effect of Entrepreneurial Marketing on Business Performance: Small Garment Industry in Bandung City, Indonesia. Developing Country Studies, 5(1),15-22.
Hallbäck, J., & Gabrielsson, P. (2013). Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies. International Business Review, 22(6), 1008-1020.‏
Hills, G. E., Hultman, C. M., & Miles, M. P. (2008). The evolution and development of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business Management, 46(1), 99-112.‏
Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2011). Academic roots: The past and present of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(1), 1-10.‏
Hoy, F. (2008). Organizational learning at the marketing/entrepreneurship interface. Journal of Small Business Management, 46(1), 152-158.‏
Harrigan, P., Ramsey, E., & Ibbotson, P. (2012). Entrepreneurial marketing in SMEs: the key capabilities of e-CRM. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14(1), 40-64.‏
Kocak, A., & Abimbola, T. (2009). The effects of entrepreneurial marketing on born global performance. International Marketing Review, 26(4/5), 439-452.‏
Kraus, S., Filser, M., Eggers, F., Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2012). The entrepreneurial marketing domain: a citation and co-citation analysis. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14(1), 6-26.‏
Maritz, A., Frederick, H., & Valos, M. (2010). A discursive approach to entrepreneurial marketing: integrating academic and practice theory. Small Enterprise Research, 17(1), 74-86.‏
Mauer, R., & Grichnik, D. (2011). Dein Markt, das unbekannte Wesen: Zum Umgang mit Marktunsicherheit ALS Kern des Entrepreneurial Marketing. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 81(6), 59-82.‏
Miles, M., Gilmore, A., Harrigan, P., Lewis, G., & Sethna, Z. (2015). Exploring entrepreneurial marketing. Journal of Strategic Marketing, 23(2), 94-111.‏
Miles, M. P., & Darroch, J. (2006). Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitive advantage. European journal of marketing, 40(5/6), 485-501.‏
Morris, M. H., Schindehutte, M., & LaForge, R. W. (2002). Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of marketing theory and practice, 10(4), 1-19.‏
Morrish, S. C. (2011). Entrepreneurial marketing: a strategy for the twenty-first century? Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2), 110-119.‏
Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.‏
Saini, M., & Shlonsky, A. (2008). Developing a protocol for systematic synthesis within C2 reviews: Expanding the evidence for decisions in education, social welfare and criminal justice. In The Eighth Annual International Campbell Collaboration Colloquium, Vancouver, British Columbia, Canada, May, 12-14.‏
Stokes, D. (2000), Putting entrepreneurship into marketing: the process of entrepreneurship marketing, Journal of research in marketing & entrepreneurship, 2(2), 1-16.
Thomas, L. C., Painbéni, S., & Barton, H. (2013). Entrepreneurial marketing within the French wine industry. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 19(2), 238-260.‏
Pane Haden, S. S., Kernek, C. R., & Toombs, L. A. (2016). The entrepreneurial marketing of Trumpet Records. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 18(1), 109-126.‏
Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management, 64, 147-160.‏
Wallnöfer, M., & Hacklin, F. (2013). The business model in entrepreneurial marketing: A communication perspective on business angels' opportunity interpretation. Industrial Marketing Management, 42(5), 755-764.‏
Zontanos, G., & Anderson, A. R. (2004). Relationships, marketing and small business: an exploration of links in theory and practice. Qualitative market research: an international journal