رابطه جذابیت برند کارفرما وگرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد. گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران

2 استادیار. گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشیار. گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران

4 استادیار. گروه مدیریت. موسسه آموزش عالی راه دانش. بابل. ایران

چکیده

هدف این مقاله مطالعه رابطه جذابیت برند کارفرمایان ایرانی و کاهش تمایل نخبگان برای مهاجرت، و نقش امکان مهاجرت در تعدیل این رابطه، می باشد. دراین پژوهش ترکیبی، با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته، با 44 دانشجوی سال آخر تعدادی از دانشگاه های مهندسی تهران شاخص‌های جذابیت برند کارفرما شناسایی و سپس ، از پرسشنامه بومی شده جذابیت برند کارفرما و پرسشنامه‌های استاندارد امکان مهاجرت و گرایش به مهاجرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 12624 دانشجوی سال آخر در مقاطع مختلف دانشگاه‌های فنی و مهندسی برتر ایران بر اساس رتبه‌بندی شانگهای (2017)، می‌باشد، که با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، از 694 نفر اطلاعات جمع‌آوری شد. در تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل تم و برای تحلیل داده‌های کمّی از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد جذابیت برند کارفرما با کاهش گرایش به مهاجرت دانشجوها رابطه معنی داری دارد و این رابطه توسط متغیر امکان مهاجرت تعدیل می‌شود. برمبنای یافته‌های پژوهش، می توان انتظار داشت با ارتقاء جذابیت برند کارفرمایی در ارزش‌های اقتصادی، توسعه ای، نوآوری و اجتماعی، گرایش نخبگان به مهاجرت کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between employers’ brand attractiveness and elites tendency to emigrate: The moderating role of migration possibility

نویسندگان [English]

  • Elahe Shoghi Lord 1
  • Mohsen Alizadeh sani 2
  • meysam shirkhodaie 3
  • Mahboobeh Arab Kalmeri 4
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the relationship between employer’s brand attractiveness and tendency of Iranian elites to emigrate. We examined the moderating role of migration possibility as well. In order to identify the criteria of Iranian employers brand attractiveness, we conducted a semi-structured interviews with 44 graduate students from Iran’s well-known universities of technology. We also customized two questionnaires for measuring employer’s brand attractiveness and the possibility of migration. The statistical population of the study consisted of 12624 final year graduate students from Iran's top technology and engineering universities based on the Shanghai (2017) ranking. We used stratified random sampling to choose 694 students. For analysis of qualitative data, thematic analysis and for quantitative data, structural equation modeling with partial least squares and PLS software approach were used. The findings show that the attractiveness of employer’s brand decreases students tendency to migrate, and this relationship is moderated by possibility to emigrate. Based on the research findings, it is likely that, the more improving the attractiveness of employer’s brand in areas of economic, development, innovation and social values, the less tendency for Iranian elites to emigrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Brand Attraction
  • Immigration Orientation
  • elites