پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی

چکیده

اخیرا هوش عاطفی به عنوان یک توانایی مهم مدیران مطرح شده‌است، زیرا روحیه رهبر و رفتار عاطفی او در محیط کار تأثیر بسزایی بر جوسازمانی وی دارد. از نظر گولمن (2001) هوش‌عاطفی دارای چهار مؤلفه خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است. جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراک و نگرشهای کارکنان در یک دوره خاص ناشی می‌شود. لیمن (2003) متغیرهای اعتبار، احترام، عدالت، افتخار و صمیمیت برای جو سازمانی معرفی کرده‌است. پژوهشها نشان می‌دهد که بیش از هفتاد درصد درک کارمند از جوسازمانی نتیجه مستقیم شیوه رهبری و رفتار مدیر است. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر هوش عاطفی مدیران بر جو سازمانی است. در این پژوهش سی مدیر از شرکت‌های خصوصی تولیدکننده قطعات ماشین بطور تصادفی انتخاب شدند و جو سازمانی و هوش عاطفی هر مدیر با استفاده از رویکرد بازخورد360 درجه سنجیده شد. به این ترتیب، گروه‌های مختلف (مدیران، سرپرستان، همکاران و زیردستان) مشتمل بر 170 نفر نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی و آزمون آنووا حاکی از این است که هوش عاطفی بالای مدیران با جو سازمانی متعالی واحد او ارتباط مستقیم دارد. به علاوه تمامی مولفه‌های هوش‌عاطفی با مولفه‌های جو سازمانی همبستگی دارند.
از یافته‌های فوق می‌توان به این نتیجه رسید که توانمندیهای عاطفی مدیران تأثیر بسزایی در موفقیت آنان دارد و موجب رشد و تعالی جو سازمانی می‌شود. علاوه بر آن، نتایج آماری نشان می‌دهد که از بین ابعاد هوش‌عاطفی، مولفه‌های خودآگاهی و آگاهی اجتماعی مدیر بیشترین تأثیر را بر جو سازمانی دارند. همچنین از بین مولفه‌های جو سازمانی، اعتبار مدیر بیشترین تأثیر را از هوش‌عاطفی وی می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managers' Emotional Intelligence and Organizational Climate

چکیده [English]

Managers' emotional intelligence has an important effect on organizational climate. Studies show that more than seventy persent of employee's perception about organizational climate is directly linked to managers' leadership style which is in turn affected by their emotional intelligence and behavior. The aim of this study is to examine the relation between managers' emotional intelligence and organizational climate they create. A sample of thirty managers from a private car manufacturing firm were randomly selected and a survey questionnaire was conducted covering one hundred individuals;the managers, their superiors, peers and subordinates. The finding of this study show that there is a positive correlation between managers' emotional intelligence and organizational climate. Among emotional intelligence' factors, social awareness and self awareness have more influence on organizational climate and among organizational climate's factors credibility is more influenced by the managers' emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • organigational climate
  • leadership
Mohammad Ali Babaee Nona Momeni (2006) Managers' Emotional Intelligence and Organizational Climate volume 1 (Number 2), 35-62 محمدعلی بابایی زکلیکی نونا مومنی (1385) پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی سال 1 (شماره 2), 35-62