مدل سازی توسعه صنعتی پایدار در منطقه آزاد ارس

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

چکیده

شناسایی عوامل موثر بر توسعه صنعتی پایدار و تحلیل برهم کنش پویای این عوامل در گذر زمان، می تواند به شناخت رفتار اکوسیستم منطقه در قبال اتخاذ سیاستهای توسعه صنعتی کمک نماید و منجر به اجرای الگوهای صحیح و پایدار توسعه صنعتی گردد. هدف از این پژوهش ارائه مدل علی توسعه صنعتی پایدار در منطقه آزاد ارس با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب و مفاهیم پویایی شناسی سیستم است. در این پژوهش نخست ادبیات نظری پژوهش های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و سپس به کمک روش فراترکیب، متغیرهای مرتبط با توسعه صنعتی پایدار و روابط علی میان این متغیرها شناسایی شده و با مشورت و توافق خبرگان به تائید رسیده است. به منظور تعیین روایی در روش فراترکیب از جلسه های گروه کانونی و ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﻬﺎرت های ارزیابیﺣﻴﺎﺗﻲ استفاده شده است. میزان پایایی نیز با استفاده از آزمون کاپا در نرم افزار SPSS مشخص شده است. پس از بررسی 64 کار پژوهشی منتخب، نتایج به دست آمده شامل 44 کد است که در 15 بعد و 3 مقولۀ توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفظ محیط زیست طبقه بندی شده اند. در نهایت ساختار کلی مدل توسعه صنعتی پایدار در منطقه آزاد ارس و نمودار علی حلقوی آن، بر مبنای متغیرهای کلیدی و روابط بین آنها، در نرم افزار ونسیم ترسیم شده است. نتایج این پژوهش می تواند چارچوب مناسبی برای اصلاح مدلهای ذهنی مدیران و سیاست گذاران صنعتی بوده و به اتخاذ سیاست های مناسب توسعه صنعتی در منطقه آزاد ارس منجر گردد.
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Sustainable Industrial Development in Aras Free Zone

نویسندگان [English]

  • Babak Saremi Rasouli 1
  • Alireza Bafandeh Zendeh 2
  • Arezoo Nejaei 3
چکیده [English]

Identification of the factors that affect sustainable industrial development and the analysis of the dynamic interaction of these factors over time can be used to help understand the behavior of ecosystem in response to industrial policies. This would lead to the implementation of sustainable industrial development. This study aims at providing a causal model for sustainable industrial development using Meta-synthesis and system dynamics approach. At first, a literature review was designed to provide an overview of related research. Afterwards, using Meta-synthesis approach, the variables associated with sustainable industrial development were identified. The Critical Appraisal Skills Programme method was used to evaluate the quality and findings validity. For approving the accuracy of the variables, opinions of experts were referred and reviewed. To assess reliability, and the kappa (κ) statistic was used in SPSS. Then, 64 selected research were reviewed. The findings show 44 codes in 15 dimensions and 3 categories. These categories are economic development, social welfare and environmental protection. Finally, the results helped to obtain a causal model of sustainable industrial development. The findings can also provide an appropriate framework for correcting mangers and policy maker’s mental models. These finding can also help all correspondents to choose appropriate industrial development policies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Industrial Development
  • Industrialization Policy
  • Meta-synthesis Approach
  • System dynamics
  • Aras Free Zone