دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1398 
1. سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

سید علیرضا فیض بخش؛ آصف کریمی؛ سمانه عربشاهی


3. مدل سازی توسعه صنعتی پایدار در منطقه آزاد ارس

بابک صارمی رسولی؛ علیرضا بافنده زنده؛ آرزو نجائی


4. تبیین الگو و ارائه چالش های برندسازی استراتژیک در صنعت زعفران

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی؛ شهرام خلیل نژاد