طراحی الگوی حکمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: مطالعه ای در ابعاد پایداری شرکتی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

نوآوری در سازوکار حکمرانی، ابزاری مهم در جهت­دهی به تصمیمات هیات مدیره شرکت­ها برای ایجاد رابطه متوازن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و راه رسیدن به اهداف پایداری شرکتی محسوب می­شود. هدف این مقاله، طراحی الگوی حکمرانی بومی برای شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، متناسب با ماهیت فعالیت­ها و شرایط محیطی آن می­باشد. از این رو مولفه­ ها و شاخص­های سازمان جهانی گزارش­ دهی به عنوان راهنمای اولیه در طراحی الگوی پژوهش   در نظر گرفته شد. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی شامل مصاحبه­ های اکتشافی، مرور ادبیات حکمرانی و مطالعه گزارشات پایداری 5 شرکت بزرگ نفتی دنیا، الگوی مفهومی اولیه طراحی و به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفت. نمونه ­گیری خبرگان به روش قضاوتی انجام شد وطی آن نوزده نفر از اعضای هیات مدیره و خبرگان درون و برون سازمانی به عنوان اعضای پانل دلفی، انتخاب شدند و نظرسنجی در دو دور برگزار گردید. الگوی نهایی حکمرانی با تاکید بر پایداری شرکتی شامل هشت مولفه و پنجاه و نه شاخص است که مورد اجماع نظر اعضای پانل دلفی قرار گرفت و در چارچوب اساسنامه شرکت، بوم ی­سازی شد. در پایان، با انجام تحلیل­ های آماری، اهمیت هر یک از شاخص­ها بررسی و صحه­ گذاری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a governance model of National Iranian South Oil Company: A Study on Dimensions of Corporate Sustainability

نویسندگان [English]

  • mohammad reza abyar 1
  • Abolhasan Faghihi 2
  • vahid chenari 3
1 Mohammad reza Abyar
2 Abolhasan Faghihi
3 Vahid Chenari
چکیده [English]

Innovation in governance mechanism is considered as an important tool in directing the decisions of the board of directors of companies to create a balanced relationship in economic, social and environmental dimensions and the way to achieve the goals of corporate sustainability .The purpose of this paper is to design an indigenous governance model for the National Southern Oilfields Company, tailored to the nature of its activities and environmental conditions. Therefore, the components and indices of the Global Reporting Organization were considered as the primary guide for conducting a Delphi research. Based on an exploratory studies, including interviews, review of governance literature and the sustainability reports of the world's five largest oil companies, the initial conceptual model was designed and used as the basis for the Delphi questionnaire. We conducted a judgement sampling to select nineteen members of the board of directors and external experts as members of Delphi panel and managed a survey in two rounds. The final model of governance for sustainability of the company, included eight components and fifty nine indices that was accorded within the framework of the company's articles of association.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Corporate Sustainability
  • G4 Sustainability Reporting Guideline
  • Governance