طراحی مدل ارزش آفرینی واحدهای منابع انسانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف این مقالهارائه الگوی ارزش آفرینی واحدهای منابع انسانی در صنعت بانکداری و تبین و شناسایی مولفه ها و شاخص‌های آن است. روش تحقیق ترکیبی اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان صنعت بانکداری بوده که در فاز کیفی با استفاده ازروش نمونه گیری هدفمند، تعداد 15 مصاحبه با خبرگان حوزه منابع انسانی انجام شد. در فاز کمی، نیز تعداد 218 تن از کارشناسان منابع انسانی صنعت بانکداری(بانک های صادرات،ملت،تجارت ورفاه کارکران) به عنوان نمونه تعیین شدند و پرسشنامه تحقیق بین آنان توزیع شد. برای تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل تم استفاده شده است. در بخش تحلیل تم،6 مقوله اصلی در قالب 43 مفهوم شناسایی شد. برای تحلیل داده های کمی از رویکرد معادلات ساختاری با نرم افزار  Smart PLS.2 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد مدل تحقیق دارای برازش مطلوب بوده و تمامی مفاهیم شناسایی شده به صورت معناداری مقوله های مربوطه را تبیین نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a value - creating model of human resource units: A study on banking industry

نویسندگان [English]

  • sirous tadbiri 1
  • fereshteh mirahmadi 2
  • alireza afsharnejad 1
  • maryam majidi 1
چکیده [English]

This study aims at presenting a value-creating model for human resources units of Iranian banking industry. In this research we use a mixed exploratory method to identify the components and indicators of the model. At the first stage we interviewed fifteen banking experts who could help us to specify the components and indicators of the model.  For this purpose we used a thematic analysis for interpreting the interviews. In the quantitative phase we distributed questionnaires
among 218 human resource personnel of four Iranian banks (Saderat, Mellat, Tejarat and Refah). From the findings of thematic analysis, six main categories and 43 concepts. We used structural equation approach with smart PLS software. 2. The results confirmed the fitness of all identified concepts of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value - creation
  • human resources
  • employees