دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، فروردین 1399 
مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی

صفحه 1-27

کامران فیضی؛ مهدی اسدی قراباغی؛ لعیا الفت؛ محمد تقی تقوی فرد


مدلی برای مدیریت ریسک در زنجیره تأمین صنعت گاز ایران

صفحه 61-96

سید رحیم صفوی میرمحله؛ حسن مهرمنش؛ جلال حقیقت منفرد


طراحی مدل ارزش آفرینی واحدهای منابع انسانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)

صفحه 123-151

سیروس تدبیری؛ فرشته میراحمدی؛ علیرضا افشارنژاد؛ مریم مجیدی