طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

چکیده

پیچیدگی و عدم اطمینان و بروز مشکلات در جوامع بشری، استقرار حکمرانی شبکه ای را برای نیل به ارزش های عمومی ضروری کرده است. همچنین، پرداختن به حوزه بهداشت و سلامت، به منظور حفظ کرامت انسان و نقش سلامت افراد در ارتقا و پیشرفت جوامع حایز اهمیت است. هدف این مقاله طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای هم افزا و شناسایی عناصر و مولفه های آن در نظام سلامت کشور است. در این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با کارشناسان و خبرگان حوزه سلامت و مطالعه متون حاوی نظرات آنها در وبگاه ها و رسانه ها استفاده شده است.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با تعداد 15 تن از خبرگان حوزه بهداشت ودرمان، مصاحبه شده و 29 متن از نظرات آنها راانتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. در نتیجه 913 کد، 78 مضمون فرعی و 23 مضمون فراگیر شناسایی شدند. برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها نیز از معیار های چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج این پژوهش در قالب الگویی شامل پیشایند ها، ساز و کار های درونی شبکه های حکمرانی، الزامات، بستر، کارکرد های بیرونی شبکه های حکمرانی و پیامد ها ارائه گردیده است. در انتها، به محدودیت های پژوهش اشاره شده و پیشنهادهائی برای مطالعات آتی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a network governance model in Iran’s health care system

نویسندگان [English]

  • Tahereh Jalali Khan Abadi 1
  • Seyed Mahdi Alvani 2
  • Reza Vaezi 2
  • vajhollah ghorbanizadeh 3
چکیده [English]

Complexity, ambiguity, and wicked problems in today’s human societies, makes network governance an indisputable instrument for achieving public values. Furthermore, attention to Health Care is vital because of respecting the human dignity and the role it plays in prosperity of Iranian society. This paper is aimed to design a synergic network governance model and investigate its components in Iran`s health care system. The present study uses a semi-structured interviews and collecting the experts and specialists point of views and ideas on related issues as well. We conducted 15 interviews and investigated 29 documents via  selective and snowballing method. Using a thematic analysis, we identified 913 codes, 78 sub-themes, and 23 overarching themes. The Lincoln and Guba's Evaluative Criteria is used to insure the trustworthiness of this research study. The findings demonstrate a model consisting of antecedents, internal mechanisms of governance networks, requisites, context, external functions of governance networks, and outcomes of network governance in Iran`s health care system. Finally research proposals and limitations are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network governance
  • governance networks
  • health care system
  • thematic analysis