طراحی و آزمون مدل مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانک های دولتی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- تهران- ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- تهران- ایران

چکیده

درمحیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان‌ها به کیفیت تصمیمات و عملکرد ذینفعان بستگی دارد، مدیریت بهینه عملکرد نقش مهمی در بهبود عملکردسازمانها داردوازآنجا که جریان اقتصادی کشور به بانکها مرتبط است،رشد وتوسعه کسب و کاربانک‌ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به گریز از بحران‌های مالی می‌گردد. هدف این مقاله طراحی و آزمون الگوی مدیریت عملکرد یکپارچه کارکنان در بانک های دولتی کشور است. این پژوهش آمیخته، از بعد هدف، اکتشافی، و روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی و از منظر زمان مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان با تجربه مدیریتی در بانک های دولتی کشور می باشد. نمونه‌گیری از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری بوده است. پس از کدگذاری های باز،محوری و گزینشی، با نرم افزار مکس کیو دای 2020، تعداد 5 مقوله اصلی، 15 مقوله فرعی و 112 مضمون پایه شناسایی شد. در بخش کمی پرسشنامه ای میان 380 تن ازکارشناسان و مدیران بانکهای دولتی توزیع و گردآوری شد. نتایج تحلیل آماری با تحلیل عاملی تاییدی و از جهت معنادار بودن با روش معادلات ساختاری تا سطح مقولات اصلی انجام و پس از تایید محتوای صوری و محتوایی از 380 نفرکارشناسان و مدیران بانکهای دولتی گردآوری گردید. نتایج نشان داد، مدل پیشنهادی مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکارچه در بانک های دولتی ایران، دارای ابعاد هدفگذاری، مربیگری و فرآیند، 5 مقوله فرعی و 23 شاخص معنادار است که به تفصیل به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing the employees performance management model: An integrated approach in Iran’s state-owned banks

نویسندگان [English]

  • Maryam Fahima 1
  • daryoosh gholamzadeh 2
  • Ahmad Vedadi 2
چکیده [English]

In today's competitive environment where the survival of organizations depends on the quality of decisions and the performance of stakeholders, performance management plays an important role in improving the performance of organizations. Economically, banking system performance is a major instrument in the growth and development of business banks that could lead to economic prosperity of the society. This article aims to design and test an integrated employee performance management model in Iran’s state-owned banks. This mixed cross-sectional study is exploratory in terms of purpose, and from audience dimension ranks as applied research. method. We collected data through a semi-structured interviews with 11 university professors and experts who had managerial experiences in Iranian state-owned banks. We used a purposeful sampling for this stage. Using the Maxqda 2020 software for interviews, we found 5 main categories, 15 sub-categories and 112 basic themes. In the quantitative stage of our research, we distributed a researcher-made questionnaire among 380  employees of Iranian state owned banks. At this quantitative stage we used confirmatory factor and structural equations analysis. The results show that the proposed integrated employee performance management model for Iranian state-owned banks has tree dimensions of goal setting, coaching and process, 5 sub-categories and 23 significant indicators that have been discussed in detail

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee performance management
  • integrated approach
  • state-owned banks
  • Thematic analysis
  • confirmatory factor analysis