طراحی مدل مشارکت عمومی-خصوصی در طرح های زیر ساخت عمران شهری(مورد مطالعه: شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مشارکت عمومی – خصوصی [1](ppp) روشی نوین برای  درگیرکردن فعال بخش خصوصی درپروژه های بخش عمومی در بسیاری از کشورهای جهان است. دلایل اصلی استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی، بهبود بهره‌وری و کیفیت در ارائه خدمات عمومی و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گران است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساخت عمران شهری در شهرداری تهران است. تحقیق حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می‌گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخت جمع‌آوری شدند. عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه­های زیرساخت عمران شهری تهران با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون شناسایی و در بخش کمی با کمک روش تحلیل عاملی تأییدی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل مشخص گردید. نتایج نشان می‌دهد که هفت عامل مؤثر بر موفقیت مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساخت عمران شهری تهران عبارت‌اند از: فرآیندها و رویه­های شفاف؛ دانش، مهارت و حمایت مدیران؛ حمایت و مشوق­های قانونی؛ سلامت نظام اداری؛ ثبات و حمایت سیاسی؛ ظرفیت‌سازی؛ خط‌مشی و سیاست‌گذاری.[1] public private partnership(PPP)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Public-Private Partnership Model in Urban Development Infrastructure Projects: A study on Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • esmaeel ghafari 1
  • Karamollah Daneshfard 2
  • gholamreza memarzadeh tehran 2
چکیده [English]

Public-Private Partnership (PPP) is a new way to actively involve private sector in public sector projects and services worldwide. The main reason for this partnership is to improve productivity and quality in public services and to fund public major projects. This study aims to identify the factors affecting the success of public-private partnership in urban development infrastructure projects in Tehran Municipality. This mixed study from audience dimension is applied, in terms of purpose exploratory and in terms of duration is cross-sectional. Data in qualitative phase collected through a semi-structured interviews and in quantitative phase through the researcher-made questionnaire. We used thematic analysis to identify factors affecting public-private participation in urban development infrastructure projects. Then, to determine the effectiveness of each factor, we adopted a confirmatory factor analysis. The results show that factors affecting the success of public-private partnership in Tehran urban development infrastructure projects are transparent processes and procedures; Knowledge, skills and support of managers; Legal support and incentives; administrative system decency; Political stability and support; Capacity Building; Policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-Private Partnership
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Urban Management
  • Thematic Analysis