تاثیر ارزشهای فرهنگی بر بکارگیری سبک های مختلف مدیریت تعارض: مطالعه ای در میان ایرانی ها و چینی ها

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل MBA دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

تاثیر فرهنگ بر سبکهای مدیریت تعارض در برخی پژوهشها بررسی شده است، با این وجود، پرداختن به این موضوع، به ویژه از منظر مطالعات بین­فرهنگی می­تواند نتایج جالبی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزشهای فرهنگی بر سبکهای مدیریت تعارض در دو کشور ایران و چین و مقایسه آنها با یکدیگر است. دراین پژوهش پیمایشی، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان چینی چند شرکت خصوصی در چین و کارکنان ایرانی چند شرکت خصوصی با اندازه متوسط در ایران است. یافته های این پژوهش نشان دهنده فاصله قدرت بالا و میزان بالاتر جمع گرایی درون­گروهی نسبت به جمع­گرایی نهادی در میان ایرانی ها است؛ همچنین بیانگر حد بالایی از فاصله قدرت و هر دو نوع جمع­گرایی در میان چینی ها است. بر اساس نتایح این مطالعه، ایرانی ها و چینی ها برای مدیریت تعارض از سبکهای متفاوتی استفاده می­کنند. در حالیکه ایرانی ها بیشتر سبک مصالحه را ترجیح می­دهند، چینی ها بیشتر از سبک همکاری برای مدیریت تعارض استفاده می­کنند که می­تواند تحت تاثیر ارزشهای فرهنگی متفاوت آنان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Cultural Values on Different Conflict Management Styles: A Cross-Cultural Study among Iranians and Chinese

نویسندگان [English]

  • Asal Aghaz 1
  • Nazanin Talei 2
چکیده [English]

Despite investigation of the impact of cultural values on conflict management styles in some studies, considering their interrelationship from cross-cultural perspective can be interesting. This study aims to examine the impact of cultural values on conflict management styles among Iranians and Chinese. This study is sample survey and questionnaires were applied to collect required data. The population of this study consisted of Chinese employees working in china’s private sector and Iranian employees working in some medium-sized companies as well. The results indicated high level of power distance as well as high level of in-group collectivism than institutional collectivism among Iranians. Results also showed high level of power distance and both types of collectivism among Chinese. According to the results of this study, Iranians and Chinese use different styles to manage conflicts. Regarding the role of cultural values,, whereas Iranians prefer compromising style, Chinese use collaborating style to handle organizational conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict Management
  • Conflict Management Styles
  • Culture
  • Iran
  • China