تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

امروزه تغییرات سازمانی به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. این تغییرات همراه با دستاوردهای مثبت، تبعاتی منفی نیز مانند بالا رفتن احتمال رویداد خطا توسط کارکنان را در پی دارند و هرچه پیچیده­تر باشند، احتمال ابهام و رخداد خطا بالاتر می­رود. رخداد خطا احساسات منفی ایجاد می­کند و این احساسات منفی احتمال رخداد مجدد خطا را بالا می­برد و در نهایت یک چرخه معیوب ایجاد می­شود. تاب­آوری کارکنان و داشتن قابلیت یادگیری از خطاهای خود، موجب قطع این چرخه می­شود. هدف این مقاله بررسی نقش رهبری اصیل در تاب­آوری و یادگیری کارکنان از خطا است. این پژوهش در یک شرکت سازنده قطعات خودرو با جامعه آماری 200 نفر و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 155 نفر انجام شده است. روش پژوهش اکتشافی است و گرد آوری داده­ها به روش پیمایشی و مقطعی و با استفاده از داده­های کمی حاصل از پاسخ افراد به پرسشنامه­های استاندارد جمع­آوری شده و توسط نرم­افزار SPSS تحلیل شده­اند. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که میان سه متغیر پژوهش همبستگی معنادار وجوددارد: رهبری اصیل بر هردو متغیر تاب­آوری و یادگیری از خطا تاثیر مثبت دارد و متغیر تاب­آوری در رابطه میان رهبری اصیل با یادگیری از خطا نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of authentic leadership on employee resilience and their learning from errors in the context of complex organizational change: A Quantitative Study

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahimi 1
  • Arian Gholipor 2
  • Neda Mohammadesmaeili 3
  • Seyyed Babak Alavi 4
چکیده [English]

Nowadays, organizational change has become a vital issue at workplace. The changes that are usually initiated to have positive results on employees behavior, may result in negative consequences. The more complex these changes, the greater the likelihood of ambiguity and error to occur. The occurrence of an error may creates negative emotions, which in turn lead to more errors, and eventually, a vicious cycle is created. Employees resilience and their ability to learn from errors will breaks up this cycle. The purpose of this study is to examine the role authentic leadership plays in employee resilience and their learning from error. This research has been carried out in an auto parts manufacturing company with a statistical population of 200 people and a sample size of 155 people. The research is exploratory from purpose dimension, applied from audience and cross sectional from duration.  We used quantitative data obtained from standard questionnaires and analyzed it by SPSS software. The results of the study, reveal that all hypotheses were confirmed and all research variables have a significant correlation with each other, that is the authentic leadership has a positive effect on both resilience and error learning variables, and the resilience has a positive mediation role between authentic leadership and learning from error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic leadership
  • learning from error
  • resilience
  • complex organizational change
  • quantitative study