ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اگر در تعریفی از توان رقابت ملی آن را " سهم محصولات/خدمات یک کشور از بازار جهانی "بدانیم، به این پرسش اساسی می رسیم که چرا سهم شرکت های مهندسی ایرانی از بازار جهانی اندک است؟ هدف این پژوهش تعیین و تبیین نقش دولت در افزایش توان رقابت ملی شرکت های مهندسی ایران در بازار جهانی است. این پژوهش، با استفاده از پانزده مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با صاحب نظران این عرصه (در شرکت های مهندسی مشاور، پیمانکاری و سازمانهای مرتبط با صادرات خدمات مهندسی)، در قالب روش تحلیل مضمون، انجام شده است.یافته های پژوهش  نشان می دهد ابعاد خط مشی های دولت، عبارتند از: اصلاح ساختاری ساز و کارها در تامین مالی؛ ایجاد شرکت های بزرگ مقیاس مهندسی با تغییر پارادیم به بین المللی سازی؛ دگرگون سازی ساز و کارهای حمایتی دولت خصوصا در روابط خارجی؛ سازمان دهی نوین در عرصه مدیریت صادرات خدمات مهندسی؛ و لزوم تغییر نگرش به جایگاه صادرات خدمات مهندسی. مهم تر از همه، رسیدن به این درک ویژه که در شرایط فعلی اقتصادی ما، صادرات خدمات مهندسی می تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل کند. که لازمه آن، اجرای خط مشی های ترسیم شده در هر یک از ابعاد پنج گانه ای است که شمای روشنی از چارچوب رقابت پذیری خدمات مهندسی ما را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Framework of Governmental Policies to Increase National Competitiveness in the Global Market for Engineering Service

نویسندگان [English]

  • Davood Hosseinpour 1
  • Fattah Sharifzadeh 2
  • Mirali Seyednaghavi 2
  • Cyrus Sadr Nafissi 3
1 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

If in a definition of national competitiveness، we call it "the share of a country's products / services in the global market", we come to the fundamental question of why the share of Iranian engineering companies in the global market is small? The aim of this study is to explain the role of government in increasing the national competitiveness of Iranian engineering companies in the global market. In this qualitative  research, we interviewed fifteen experts from engineering companies and organizations connected to export of engineering services. The data collection tool was a semi-structured interview and experts selected in a non-random convenience sampling. Theme analysis and coding methods were used to analyze the data. The result of the research indicated that a comprehensive framework for government policies to increase the competitiveness of the country's engineering services has to be formulated. This framework requires the following initiatives: Reforming the existing mechanisms in financing; Establishment of engineering companies to be matched with the requirements of internationalization; transforming government support mechanisms, especially in foreign relations; restructuring the administration  of engineering export services and changing attitudes towards the engineering export services and smoothing the presence of the private sector. And, most importantly, is the perception that in the current economic condition, the export of engineering services can act as a driving force of our economy. It has to be noted that this framework can be applied as a basis for drawing a model of competitiveness of  engineering services exports in other service / industrial areas of our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • National Competition
  • Engineering Services
  • Public Policy
  • Global Market