دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1400 
3. ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی

داوود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سید نقوی؛ سیروس صدر نفیسی


4. بحران کرونا: ایران در آینه آزمون: رویکردی تطبیقی

رضا واعظی؛ اشرف میرزایی؛ زهرا پورامینی


5. نگاشت شناختی آمیخته بازاریابی اجتماعی دروصول مالیات داوطلبانه

زینب میرزایی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب