دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1400 
3. ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی

صفحه 83-116

داوود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سید نقوی؛ سیروس صدر نفیسی