شناخت تجارب زیسته کارکنان از فضای کاری؛ پژوهش پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت تجارب زیسته کارکنان از فضای کاری انجام شده‌است. تجربه کارکنان به کلیه ادراکات،احساسات، برداشت‌ها و تفاسیر کارکنان از فضای کاری (فیزیکی، فرهنگی و تکنولوژیک) اطلاق می‌شود. شناخت تجربه زیسته کارکنان، نقش محوری در جهت‌دهی تلاش‌ها و اقدامات سازمان جهت ارزش‌گذاری واقعی به منابع انسانی دارد. این پژوهش با درک اهمیت تجربه زیسته انسان در ارزیابی فضای کاری و شناسایی کمبودپژوهش‌های پیشین در خصوص مطالعات شناسایی تجربه زیسته انسانی اجرا گردید. به این منظور،پژوهش می کوشد به این سوال پاسخ دهد: «تجربه زیسته کارکنان از فضای کاری چیست و چگونه معنا می‌شود؟» در این پژوهش، ازروش پدیدارشناسی تفسیری برای شناخت تجارب زیسته کارکنان استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش، شانزده تن از کارکنان سطوح کارشناسی و مدیریت میانی یک شرکت در صنعت خدمات ارتباطی هستند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش دیکلمن صورت گرفت که پس از چند مرحله رفت و برگشت  به کد‌ها و درون ‌مایه‌های اصلی و فرعی، نهایتاً درون‌مایه‌های مشترک تجربه زیسته کارکنان مشخص شد. تحلیل یافته‌ها نشان داد ذات تجارب زیسته کارکنان از فضای کاری در شش درون‌مایه اصلی «احتیاط»، «تنگنا»، «ناکارایی»، «تعلق»، «دلسردی» و «جا ماندن از زندگی» و بیست و دو درون‌مایه فرعی شناسایی و معنا می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the employees lived experiences of workspace: A phenomenological research

نویسندگان [English]

  • zari Absalan 1
  • Arian Gholipour 2
  • seyed Mohammad Moghimi 2
1 Ph.D. Student in Public Administration, School of Management, University of Tehran, Iran
2 Prof., Public Administration, School of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to  understand  the employees lived experiences of workspace. Employees experiences refer to any perception, sense, understanding and interpreting of the workspace (physical, cultural and technological). Understanding the employees lived experiences plays a main role in aligning organizational efforts with employees values. We took up this study in order to expose the importance of employees experiences at workspace and shed light on previous studies that have been done on understanding humane lived experiences as well. The research focuses on two questions: what are the employees’ lived experiences? and how they interpret those experiences? We used the Dickelman’s phenomenological approach in this study. We interviewed 16 employees and middle managers who hold BA and BS degrees and worked at a telecom organization. Findings show that: employees experiences and interpretation at their workspace can be expressed in 6 main themes: “precaution”, “strait”, “inefficiency”, “belonging”, “discouragement” and “lagging behind of personal life”. These main themes included 22 subthemes which clarify and interpret the employees experiences in details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Experience
  • Lived Experience
  • Phenomenology
  • Workspace