شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی(مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام  اداری در حوزه منابع انسانی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و ازبعدروش یک تحقیق آمیخته می باشد. جامعه آماری بخش کیفی (دلفی) شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی 30 نفر می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان در سال 1398 می باشد که 450 نفر از آنان  با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، بازدارنده تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی عبارتند از: عدم رعایت شایسته سالاری، آموزش ناکافی، نبود امور رفاهی، مناسب نبودن مزایای بازنشستگی، نامناسب بودن نظام ارزشیابی عملکرد، درجه بالایی از سیاسی زدگی، سلطه بوروکراتیک، ناتوانایی های نهادی، فنی و اداری، بی توجهی به اجرای همزمان منافع عمومی و حقوق اداری، ضعف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، فراهم نبودن شرایط علّی اثرگذار، عوامل فرهنگی، سیاسی، مدیریتی، قضایی، ارزشی و ساختاری، مبهم بودن اهداف و عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر، وجود روحیه مقررات ستیزی، نبود نظام انگیزشی کارآمد، رابطه سالاری و رهبری ناکارآمد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the factors hindering the implementation of the administrative reform in HR: A study on Kerman executive organizations

نویسندگان [English]

  • reza farahmand 1
  • sanjar Salajeghe 2
  • masoud pourkiani 3
  • saeed sayadi 3
1 * PhD student, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

 The study was is aimed at identifying and explaining the factors that hinder the implementation of the administrative reform in the HR area. This mixed research is descriptive in terms of purpose and cross sectional in terms of time dimension. The statistical population in qualitative Delphi section of the research comprises of thirty academicians and organizational experts who were selected on purposive sampling method. The statistical population of the quantitative section covers all employees of the executive agencies of Kerman in 1398, from which 450 people were selected on a stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Structural equation modeling (SEM)and SPSS and AMOS software was used for analyzing the data. The results show that the factors that impede the HR reforms initiatives in HR include: nepotism, inadequate education, Lack of welfare, inadequate retirement benefits, inadequacy of performance management, politicized  bureaucratic behavior, , technical and administrative incompetency, favoritism, inadequate ICT skills, ,organizational goals  ambiguity, lack of continuous improved thinking, having anti-regulatory spirit, lack of effective motivational system, favoritism and inefficient leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deterrents
  • administrative system transformation
  • human resources. Favoritism
  • Nepotism