طراحی الگوی خط‌مشی منسجم حکمرانی آب در ایران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بحران آب در بخش‌های مختلف ایران حکایت از آینده‌ای مبهم و پرچالش دارد. اگرچه خشکسالی و کاهش بارش‌ها تاثیر زیادی در این زمینه داشته است، اما بسیاری از مشکلات موجود به مسائل مرتبط با سیاستگذاری و حکمرانی برمی‌گردد. هدف این تحقیق ، طراحی الگوی خط‌مشی منسجم حکمرانی آب در ایران است. در این تحقیق فرایند حکمرانی آب در ایران و برخی کشورها مطالعه گردیده و آسیب های موجود در نظام کنونی مدیریت منابع آب کشور بـه روش تحلیل تم بررسی شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 19 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه آب کشور انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سیاستگذاری در حکمرانی آب با آسیب های متعددی رو به رو است ونیازاست  راهبردهائی  جهت کاهش آثار مخربآن، صورت پذیرد. براساس یافته‌ها سه دسته آسیب شامل، شکاف حاکمیتی، شکاف سیاستگذاری و شکاف عملیاتی و همچنین، 10 راهبرد اصلی مدیریت منابع، حکمرانی مشارکتی، اقتصاد آّب، ارتقای بستر اجرایی، مدیریت کلان، مدیریت تقاضای آب، مدیریت عرضه آب، ظرفیت‌ سازی علمی، مشتری‌مداری و فرهنگ‌سازی شناسایی شد. در نهایت، پس از گردآوری و تحلیل داده ها، الگوی مطلوب حکمرانی آب طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Model of Integrated Policy for Water Governance in Iran

نویسندگان [English]

  • Elahe Yousefian 1
  • Abolhassan Faghihi 2
  • Karamollah Daneshfard 3
1 PhD. candidate in Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
3 Prof. of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The water crisis in different parts of Iran recounts an ambiguous and challenging future. Although the drought and rainfall in recent years have had some share in this crisis, much of the blame has to be placed on policy and governance issues. This study is aimed at designing an integrated policy for water governance in Iran. In this research, the process of water governance in Iran and several countries has been studied and the existing harms in water resources management have been investigated using a thematic analysis approach. We conducted a semi-structured interviews with 19 Iran’s executives and academic experts in the field of water resources. The results indicate that in general, there are three gaps in policy formulation and implementation; governance, policy and operational.  As for main strategies, the country is faced inadequacies in areas of resource management, participatory governance, water economy, executive platform improvement, macro management, water demand management, water supply management, scientific capacity building, customer orientation and culture building. Finally, after collecting and analyzing the data, the optimal model of water governance was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy
  • water governance
  • pathology
  • strategic model
  • theme analysis