بررسی نقش رهبری اصیل در شکل گیری انگیزش مختارانه و تعهد عاطفی کارکنان در تغییرات پیچیده سازمانی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،

3 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تسهیل پیاده­سازی تغییرات پیچیده سازمانی از طریق نقش رهبری اصیل می­باشد. این تحقیق از مباحث نظری «رهبری اصیل» و «نظریه خودتعیین­گری» برای تبیین تسهیل پیاده­سازی این تغییرات و افزایش تعهد کارکنان به آن­ها بهره گرفته است. در تغییرات پیچیده، الزاما طرحی کامل و از قبل تهیه شده ای وجود ندارد. همچنین، پیشرفت تغییرات الزاما فرایندی خطی و مستمر نیست و در این مسیر شکست‌ها و یادگیری‌های مختلفی می‌تواند پیش بیاید. لذا، تعهد به تغییر تا آخرین مراحل این نوع تغییرات ضروری است. با توجه به مدل نظری این تحقیق، انتظار می رود رهبری اصیل از طریق ساز و کارهائی،‌ بر «تعهد عاطفی» کارکنان در این نوع تغییرات تاثیر بگذارد. در تحقیقی پیمایشی، با استفاده از نمونه ای 269 نفره از کارکنان سازمانِی که در حال پیاده­سازی تغییری پیچیده بود، داده ها جمع آوری شدند. سپس، تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج، سه مورد از پنج فرضیه تحقیق پشتیبانی شدند. وجود رابطه بین «رهبری اصیل برای تغییر» با «جو حامی اختیار» برای کارکنان پشتیبانی شد. همچنین «جو حامی اختیار» نیز  دارای رابطه با «انگیزش مختارانه برای تغییر» در کارکنان بود. در نهایت رابطه انگیزش مختارانه برای تغییر نیز با «تعهد عاطفی به تغییر» پشتیبانی شد. با توجه به استفاده از رویکرد اکتشافی در تحلیل آماری، یافته های جالب جدیدی هم شناسایی شدند که در مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of authentic leadership in creating autonomous motivation and affective commitment of employees in organizational complex change

نویسندگان [English]

  • Zahra Zakiani 1
  • Seyyed Babak Alavi 2
  • Elaheh Malek Mohammadi 3
1 Master Graduate of School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor of School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Master Student of School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to facilitate the implementation of "organizational complex change" that is important in today's organizational competitive environment. To this end, and to increase employees' commitment to change, the study utilized the role of "authentic leadership" and "autonomy supportive climate".  There is no pre-determined or final plan in complex changes, and several failures and learning opportunities may exist during such changes. Thus, having employees’ commitment for change till reaching the goals of change is crucial. In this study, using data from 269 employees involved in an organizational complex change, relationships between variables were tested to finally identify how authentic leadership for change can enhance employees' "affective commitment to change”. For this purpose, exploratory factor analysis and multiple regression were conducted, and 3 out of 5 hypotheses were supported. Based on the results, it was supported that authentic leadership for change is related to "autonomy-supportive climate" about change for its employees. This climate is also related to "autonomous motivation for change” in employees, which was ultimately related to employees’ affective commitment to change. Considering the exploratory nature of the study, some other interesting findings were identified that are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Complex Change
  • Authentic Leadership
  • Self-Determination Theory
  • Autonomous motivation
  • Affective commitment