طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش با رویکرد جانشین‌پروری

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران

2 عضو مدعو گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، ایران. (دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند).

3 گروه علوم تربیتی ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران

4 گروه مدیریت ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران

چکیده

هدف این مقاله طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش با رویکرد جانشین‌پروری است. این پژوهش بر فلسفه تفسیرگرایانه مبتنی است و با رویکردی استقرایی- قیاسی انجام شده است. از بعد هدف نیز یک پژوهش بنیادی است که با روش تحقیق آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش ISM شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت آموزشی) و خبرگان تجربی (مدیران آموزش و پرورش) است. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر در بخش ارائه الگو شرکت کرده‌اند. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارکنان آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی می‌باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران 180 نفر برآورد گردید و نمونه‌گیری با روش تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود.الگوی اولیه با روش ISM طراحی و در نهایت با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در فاز کیفی با نرم‌افزار Maxqda و در فاز کمی با نرم‌افزار MicMac وSmart PLS انجام شده است. براساس یافته‌های پژوهش، پتانسیل تخصصی عنصر زیربنایی الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش تعیین شد که بر پتانسیل سازمانی و ویژگی‌های شناختی اثر می‌گذارد. این عوامل نیز پتانسیل‌های استخدامی را تحت تاثیر قرار داده و بر ویژگی‌های انگیزشی و روانی تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب با ارتقای عملکردی مدیران، قابلیت‌های بهره‌وری آنها افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating the competency model of educational administrators with a succession approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javidi 1
  • hadi pourshafei 2
  • Mehdi Zirak 3
  • Hossein Momeni Mahmavi 4
1 PhD. Student of Educational Administration, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
2 2) Invited Member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch, Iran. (Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Birjand)
3 Department of Educational Sciences, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
4 Management Department, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design and validate the competency model of educational administrators with a succession approach. This research is based on interpretive philosophy and has been done with a deductive-inductive approach. In terms of audience, it is a basic research that has been done with a mixed research method. Using a purposive sampling, fifteen persons participated in the ISM section who were academicians and professional experts (directors of education). The statistical population in quantitative part was the education staff of Khorasan Razavi province. The sample size that was estimated by Cochran's formula was 180 persons who were selected by random sampling. The initial model was validated by partial least squares method. For analysis of data in the qualitative phase we used maxqda software and in the quantitative phase MicMac and Smart PLS software. Research findings indicate that the underlying element of competency is professional potential of educational administrators is professional potential that affect their organizational potential and cognitive characteristics as well. These factors also affect motivational and psychological characteristics of educational administrators that  lead to their performance improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency model
  • educational administrators
  • education organization
  • mixed approach