شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

اهمیت سازمان­های دولتی در ایران و نقش پررنگی که در زندگی مردم ایفا می­ کنند، لزوم توجه به آن را بیش از پیش آشکار ساخته است. در جهت تمرکززدایی، دولت در هر استانی، استاندارانی را جهت هدایت فعالیت­های دولتی به عنوان نماینده خود تعیین نموده که عملکرد مطلوب آنان، تضمین­کننده عملکرد نهایی دولت است. بر این اساس هدف این مطالعه شناسایی و اولویت­بندی ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در رهیافت قیاسی استقرایی است. در بخش کیفی پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه، میان 18 تن ازاساتید حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک،استانداران ومدیران ارشد وزارت کشور که با روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند گردآوری شدو ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران،با روش فازی مثلثی تعیین شدند. جامعه آماری مطالعه در بخش کمّی شامل 45 تن از مدیران ارشد وزارت­ کشور و استانداری­های ایران بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند تعیین شدند. نتایج تحلیل مصاحبه­ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و به کمک نرم­افزار اطلس تی منجر به شناسایی 12 بعد ارزیابی عملکرد استانداران شامل دانش جغرافیایی، آگاهی فرهنگی، بلوغ اجتماعی، ادراک سیاسی، رشد اقتصادی، توسعه رفاهی، رضایت ذینفعان، سطح امنیت، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، تعاملات و بهره­وری شد. اولویت­بندی این ابعاد نشان داد که آگاهی فرهنگی به عنوان مهم­ترین و ادراک سیاسی به عنوان کم­اهمیت­ترین بعد ارزیابی عملکرد استانداران مطرح هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the performance evaluation dimensions of the governors of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Masoome momenimofrad 1
  • reza sepahvand 2
  • seyed najmedin mousavi 3
  • hojat vahdati 3
1 دانشجوی دکتر مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
2 Professor of Management Department .School of Management and Economics, Lorestan University, Khoraam Abad, Iran
3 Associate Professor of Management Department, School of Management and Economics, Lorestan University, Khoraam Abad, Iran
چکیده [English]

The administration of Iran’s provinces and the role the governors play to administer these provinces raises a question about the performance dimensions of Iranian governors. Practically, the governors act as the state representatives, whose optimal performance is accounted for the final performance of the government. The purpose of this study is to identify and prioritize the dimensions of performance appraisal of the governors of the Islamic Republic of Iran. This study is a mixed research and has used qualitative and quantitative approaches. In the qualitative part of the study, we distributed a questionnaire among eighteen Iranian public administration and strategic management professors, governors and senior administrators of the ministry of Interior. In order to identify the governors' performance evaluation dimensions we used triangular fuzzy technic. The statistical population of the quantitative part of the study consisted of senior managers of the Ministry of Interior and governors. Using purposive sampling method, forty five persons were selected as the research sample. We used thematic analysis method and analyzed daja with the help of Atlas T software that led to the identification of 12 dimensions of governors' performance evaluation:. geographical knowledge, cultural awareness, social maturity, political perception, economic growth, welfare development, stakeholder satisfaction, level of Security, social capital, political participation, interaction and productivity. Prioritization of these dimensions showed that cultural awareness is the most important and political perception as the least important dimension of governors' performance evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • performance evaluation
  • Evaluate the performance of governors
  • Government