نقش رهبری معنوی در عملکرد شغلی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترا مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی نیازمند محیط‌کاری غنی و معنادار است، اما معنادار کردن محیط‌کار نیازمند رهبرانی است که قادر به پیوند عمیق ارزش‌های فردی کارکنان با رسالت‌های سازمان باشند، طوری که این پیوند سبب افزایش تعاملات فرد- سازمان و موجب بهبود عملکرد شغلی کارکنان گردد.هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری معنوی در عملکرد شغلی کارکنان با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی بود. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بود که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی‌طبقه‌ای و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 242 نفر انتخاب شد.  از پژوهش همبستگی جهت تبیین روابط متغیرها در قالب یک مدل استفاده شد.  برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی، پرسشنامه سرمایه اجتماعی) و پرسشنامه عملکرد شغلی استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه هابا استفاده از تکنیک‌های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی تعیین شدند. جهت تحلیل داده‌ها از  تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری معنوی دارای رابطه مثبت و معنادار با عملکرد شغلی کارکنان و سرمایه اجتماعی آنان است، سرمایه اجتماعی کارکنان رابطه مثبت و معنادار با عملکرد شغلی کارکنان دارد و رهبری معنوی به‌واسطه سرمایه اجتماعی کارکنان دارای رابطه مثبت و معنادار با عملکرد شغلی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of spiritual leadership in the employees job performance :A study on mediating role of social capital at Bu- Ali Sina University

نویسندگان [English]

  • Siroos Ghanbari 1
  • Jamal Abdolmaleki 2
1 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ph.D. Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The university as an educational organization needs a rich and meaningful work environment. But making the work environment meaningful requires having leaders who are able to deeply link employees' personal values to the organization's mission, in a way that, increases the individual-organization interactions and improves the job performance of employees. The aim of this study was to investigate the role of spiritual leadership in job performance through mediation of social capital. The study population was all employees of Bu Ali Sina University. A sample of 242 people was selected by stratified random sampling method based on Morgan table. We undertook a Correlation research to describe this relationships in the form of a model. The research tool was standard questionnaires of Spiritual Leadership Survey (Fry et al. 2005), Social Capital Questionnaire, (Nahapiet and Ghoshal,1998) and Paterson's Job Performance Questionnaire (2005). To determine the reliability and validity of the tool, Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis were used. We used Structural equation modeling technique to analyze the data. The results showed that, spiritual leadership had a positive and significant relation to employees' job performance and their social capital; Employees 'social capital had a positive and significant relation with employees' job performance and Spiritual leadership through employees 'social capital had a positive and significant relation to employees' job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual leadership
  • Social Capital
  • Job Performance
  • University staff