ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران .

چکیده

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت های فعال در صنایع نفت وگاز،کارکردهای متنوعی در عرصه​ی  بهبود عملکرد ، مدیریت مطلوب منابع ، شناسایی راهبردهای رفع چالشها وضعف های موجود در زنجیره تامین فعلی​و​​​نهایتا توسعه پایدار این شرکت​ها دارد.  با توجه به کمیاب بودن تحقیقات در این حوزه وشکاف دانشی موجود هدف این مقاله، ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج[1]در صنایع نفت و گاز است. با مرور ادبیات موضوع و مصاحبه​ی نیمه ساختاریافته با 15  تن ازخبرگان اجرایی ودانشگاهی که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده​بودند، شاخص های اولیه جمع آوری گردید ودر قالب پرسشنامه دلفی فازی، فهرستی از شیوه‌ها و اقدام‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج شناسایی گردید. در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن هرکدام از شیوه‌ها مشخص و بر همین اساس اولویت‌بندی گردیدند، با توجه به سنجه‌های عملکردی منتخب که رابطه آن‌ها توسط دیماتل فازی با شیوه‌ها محرز گشته، مدلی یکپارچه از شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج و سنجه‌های ارزیابی عملکرد آن در صنایع نفت و گاز شبیه‌سازی گردید و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم اثر شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج در صنعت نفت و گاز بر عملکرد زنجیره تأمین مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که شیوه‌های فرهنگ مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی پیشرفته منابع و گواهینامه ایزو 14001 و چشم‌انداز بلندمدت بازار در زنجیره تأمین لارج نفت و گاز همگرا می‌باشند و باعث تقویت عملکرد زنجیره می‌گردند.مدل ارائه‌شده به مدیران صنعت و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند که با اجرای شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج و بازطراحی زنجیره تأمین و اتخاذ تدابیری متناسب با مدل ارائه‌شده، عملکرد زنجیره تأمین را به‌طور قابل‌توجه ای بهبود دهند.

 

[1] LARG Supply Chain: A combination of  lean, resilient, agile and green strategies

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Evaluating LARG Supply Chain Performance in Oil and Gas Industries: A study on National Iranian South Oil Company)

نویسندگان [English]

  • Ezat ollah Mehri babadi 1
  • Soleyman Iranzadeh 2
  • kiamars fathi hafshejani 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Assessing the supply chain performance of companies active in the oil and gas industry, has diverse positive functions in areas of performance improvement, optimal resource management, identifying strategies to address challenges and weaknesses in the current supply chain and sustainable development of these companies. Due to the lack of adequate research and existing knowledge gaps on this subject, this study is aimed at presenting a model for evaluating the LARG supply chain performance in the oil and gas industry. By reviewing the literature and using semi-structured interviews with 15 executives and university experts who were selected by the snowball sampling approach, we collected the initial data on indicators. We also, distributed a Delphi Fuzzy questionnaire, to gather data on the LARG supply chain management practices and actions. In this study, we utilized the fuzzy hierarchical analysis process in order to identify the weight of each of the practices and prioritize them accordingly. We simulated the model of the LARG supply chain and its performance evaluation measures to find the effect of LARG supply chain management practices in oil and gas industry.  Using the system dynamics approach, the effect of the LARG supply chain management on the performance of oil and gas industry was tested. The results show that the practices of risk management culture, advanced resource planning, ISO 14001 certification and the long-term market vision are convergent in the oil and gas LARG supply chain and strengthen the performance of the chain. The LARG supply chain, the supply chain redesign and adopting measures in accordance with the proposed model, significantly improve supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LARG Supply Chain Performance
  • System Dynamics
  • Fuzzy Delphi Analysis Hierarchical Process
  • Fuzzy DEMATEL
  • National Iranian South Oil Company