مدل سازی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر قصد کارآفرینی : نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کارآفرینی یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصاد به ‌شمار می‎‌آید که هم تحت‌ تاثیر مشخصه‌های فردی کارآفرینان و هم متاثر از ویژگی‌های محیط پیرامونی آنان است. برآیند این دو عامل، موقعیتی را ایجاب می‌کند که در مجموع، افراد را به‌ سوی توسعه ایده‌های خلاقانه‌ و قصد کارآفرینی سوق می‌دهد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین تاثیر اکوسیستم‌ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی خودکارآمدی، هوشیاری و اشتیاق کارآفرینی است. این پژوهش از بعد هدف توصیفی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، از نوع همبستگی-علّی است. جامعه آماری دانش جویان فارغ‌التحصیل، جویندگان کار، سربازهای تحصیل کرده و شاغلان جویای کار بهتر در کلان‌شهر اهواز بود که در مجموع 413 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. داده‌های لازم بر اساس پرسشنامه، به روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart PLS نسخه 3.3.3 استفاده شد. یافته‌ها نقش میانجی سازه‌های خودکارآمدی، هوشیاری و اشتیاق کارآفرینی در تاثیر اکوسیستم بر قصد کارآفرینی را تایید می‌کنند. در این راستا مشخص شد، اکوسیستم‌ کارآفرینی بر خودکارآمدی، هوشیاری و اشتیاق کارآفرینی اثر معنادار و مثبتی داشته و این سازه‌ها بر قصد کارآفرینی تاثیر دارند. همچنین نقش میانجی اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی در رابطه بین اکوسیستم و خودکارآمدی کارآفرینی تایید شد. در نهایت  به طور معناداری نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی با قصد کارآفرینی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of entrepreneurial ecosystem effect on entrepreneurial intention by mediating role of entrepreneurial self-efficacy, passion and alertness

نویسندگان [English]

  • mahdi nadaf 1
  • sara mohammadi 2
  • Seyed Jafar Mousavi 3
1 Associate professor, School of Economics and Social Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, School of Economics and Social Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Masters' Student of Business Management, School of Economics and Social Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurships is one of the main drivers of the economy, which is affected both by individuals’ characteristics and the surrounding environment. Accumulating of the two factors results in a situation in which leads people to develop their creative ideas and entrepreneurship intention. On this basis, the purpose of the study is to identify and explain the impact of entrepreneurial ecosystem on entrepreneurial intention with the mediating role of entrepreneurial self-efficacy, alertness and passion. This research is an applied one from the audience dimension, descriptive from purpose dimension and cross sectional in terms of time. Its method from data collection dimension ,is correlational-causal research. The statistical population of the study was graduate students, job seekers, educated soldiers and better job seekers in Ahvaz city, in which a total of 413 people were considered as a sample. The data were collected based on a questionnaire by random sampling. Structural equation modeling using partial least squares method in Smart PLS software version 3.3.3 was used to analyze the data. Findings show that the entrepreneurial ecosystem has a significant positive effect on entrepreneurial self-efficacy, alertness and passion and the three contracts have significant positive effect on entrepreneurial intention. Moreover, the mediation role of entrepreneurial passion and alertness in the relationship between ecosystem and entrepreneurial self-efficacy was confirmed. Finally, entrepreneurial self-efficacy has a significant mediating role in the relationships among entrepreneurial passion and alertness with entrepreneurial intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Ecosystem
  • Entrepreneurial Self-Efficacy
  • Entrepreneurial Intention
  • Entrepreneurial Passion
  • Entrepreneurial Alertness