تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استاد یار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری در شرکتهای صنعتی میباشد. پژوهش حاضربه لحاظ پیش فرضهای فلسفی، رویکرد اثبات گرا و کمی، به لحاظ زمان  پژوهش، مقطعی، از لحاظ مخاطب کاربردی و ازبعد هدف توصیفی– پیمایشی است.ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد میباشد. مدل اندازه گیری پژوهش براساس روایی سازه(روایی واگرا و همگرا) و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی واشتراکی تائید شد. روایی محتوا نیز بر اساس پنل خبرگان و تکمیل فرمهای CVI و CVR بررسی و تایید گردیدند. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان خبره با سابقه کاری بالای 15 سال شرکتهای صنعتی استان تهران میباشد، حجم نمونه توسط نرم افزار تخصصیG-POWER در سطح خطای 1/0 و توان آزمون 85/0 درصد 175 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته شدند.جهت آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار 3 Smart PLS استفاده شد.نتایج بیانگر اثر مثبت منابع انسانی سبز و عملکرد محیطی بر نوآوری سبز در شرکت های صنعتی است.. همچنین نتایج رابطه متغیر تعدیل کننده اموزش سبز در روابط منابع انسانی سبز و عملکرد محیطی با نواوری سبز مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and validation of green innovation antecedents in industrial companies

نویسندگان [English]

  • Kaveh Teimornejad 1
  • Fazel Seidi 2
  • Fatemeh Laali 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, School of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
2 Doctoral student of Public Administration, School of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Doctoral student of Public Administration, School of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper is aimed at analyzing and validating the antecedent factors of green innovation based on structural equation modeling in industrial companies. The research is positivist in terms of philosophical assumptions, quantitative in terms of approach, cross-sectional in terms of time and applied from audience dimension. We used a sample survey and standard questionnaire for data collection The research model’s validity was based on construct validity (divergent and convergent). We used the reliability by the Cronbach's alpha, composite and joint reliability. The content validity was also checked and confirmed by a panel of experts and the completion of the CVI and CVR forms. The research statistical population were managers and experts having more than 15 years of work experience in industrial companies at Tehran province. the sample size was 175 people using the G-POWER specialized software at the error level of 0.1 and the power of the test is 0.85% by random sampling method. In order to test research hypotheses and analyze data, structural equation modeling was used with partial least squares approach and using Smart PLS 3 software. The results show the positive effect of green human resources and environmental performance on green innovation in industrial companies. The results of research, also show the effective role of moderating variable of green education between the green human resources and environmental performance on green innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green supply
  • green human resource management
  • green education
  • environmental performance
  • industrial organizations