مدلسازی تاثیر بانکداری اجتماعی بر کاهش تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی: مورد مطالعه بانک قرض الحسنه رسالت

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، تهران،ایران

چکیده

بانکها به عنوان واسطه گر مالی، باید سرمایه را به پروژه‌ها و صنایع مختلف هدایت نموده تا از این طریق نقش مثبتی بر توسعه پایدار در جامعه داشته و به مسئولیت های اجتماعی خود عمل نمایند. اما، مدل های کسب و کار بانکی در ایران نتوانسته طوری طراحی شوند تا منافع مالی بنگاه ها و بانکها در تزریق منابع بانکی به تولید، به طور همزمان تامین شود. علیرغم تحقیقات انجام شده در زمینه مشکلات نقدینگی بنگاه های تولیدی، موضوع تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی تقریباً مغفول مانده است. در این راستا برای شناسایی متغیر های اصلی از مبانی نظری و نظریات پشتیبان بهره گرفته شد و توسط خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی فازی، نهایی سازی شده است. در ادامه برای شناسایی روابط موجود بین متغییرها، از پرسشنامه تکمیل شده توسط 40 نفر از  اعضای تیم چند وظیفه ای استفاده شده و نتایج پرسشنامه با استفاده از تکنیک دیماتل فازی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده این است که در فرآیند توسعه بانکداری اجتماعی، نقش عوامل ارزش آفرینی پایدار، تقویت نظام بانکی و تامین مالی پروژه های پایدار، بسیار پر رنگ بوده و اثر گذاری روی عوامل تاثیرپذیر تر نظیر تخصیص بهینه منابع، شفافیت و دسترسی افراد جامعه به تسهیلات بانکی منجر به ارزش آفرینی پایدار و تخصیص بهینه منابع بانکی خواهد شد.از طرفی، این ارزش آفرینی، بستری برای رشد کسب و کارها بخصوص کسب و کارهای خرد و کوچک، فراهم شده و این موضوع منجر به توسعه کارآفرینی اجتماعی و در نهایت کاهش تعارض موجود بین بانکها و بنگاه های تولیدی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of Social Banking effect on reducing the financial conflict between banks and manufacturing firms using the fuzzy Dimatel technique: A study on Resalat Qarz al-Hasana Bank.

نویسندگان [English]

  • mohamad amiri 1
  • reza radfar 2
  • Farshad Faezi razi 3
1 PhD student, School of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Industrial Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Banks, as financial intermediaries, should direct capital to various projects and industries in order to play a positive role in sustainable development in societies and fulfill their social responsibilities. However, the banking business models in Iran have not been designed in a way that assure the financial interests of companies and banks through injecting banking resources into production at the same time. Despite the existence of researches on the area of liquidity problems of manufacturing companies, the issue of conflict of financial interests between banks and manufacturing companies has not been resolved yet. This study is aimed at presenting how a model of social banking will reduce the financial conflict between banks and manufacturing firms in Iran. We reviewed theoretical and supporting theories in order to determine the major variables to become finalized by experts through the fuzzy Delphi technique. In order to identify the existing relationships between the variables, we used a questionnaire that were completed by 40 members of a multitasking team. Then, in order to analyze data, we used the fuzzy DMAT technique. The results indicated that in the process of social banking development, the role of sustainable value created factors, strengthening the banking system and financing sustainable projects becomes highlighted and effective factors such as optimal allocation of resources, transparency and access to Banking facilities will lead to sustainable value creation and allocation of banking resources. On the other hand, this value creation, a platform for the growth of businesses, especially in micro and small businesses, has been increased. This process will lead to the development of social entrepreneurship and ultimately will reduce the existing conflict between banks and manufacturing companies ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Conflict
  • Social Banking
  • Fuzzy Dimatel