دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، آذر 1401 
روش‌های تسهیل ایده‌پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها

صفحه 47-74

فاطمه سادات غفوریان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ جهانگیر یدالهی فارسی